Praca licencjacka - pielęgniarstwo

Informacje ogólne

REGULAMIN REALIZACJI PRACY LICENCJACKIEJ ORAZ ORGANIZACJI I PRZEBIEGU EGZAMINU DYPLOMOWEGO
NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO
WYŻSZEJ SZKOŁY MEDYCZNEJ W LEGNICY

Podstawą prawną niniejszego regulaminu są w szczególności:
1. Rozporządzenie MNiSW z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. nr 253 z 2011 r., poz. 1520).
2. Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Pielęgniarstwo A. Studia pierwszego stopnia, stanowiącymi załącznik nr 4 do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dz. U. z dnia 05.06.2012 r., poz. 631).
3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących kształcenia pielęgniarek i położnych(Dz. U. z dnia 28.08.2012 r., poz. 970).
4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów pielęgniarek i położnych, które posiadają świadectwo dojrzałości i ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną albo szkołę pomaturalną, kształcącą w zawodzie pielęgniarki i położnej (Dz. U. z dnia 06.07.2012 r., poz. 770).
5. Uchwała z dnia 22 kwietnia 2005 r. Kolegium Dziekanów Wydziałów kształcących na kierunku Pielęgniarstwo i Położnictwo określająca zasady i warunki przeprowadzania części praktycznej egzaminu dyplomowego na studiach licencjackich uzupełniających (tzw. pomostowych) na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo.
6. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. nr 174, poz.1039).
7. Uchwała nr 2/III/2011 w sprawie zasadności uwzględniania w programie nauczania na studiach pomostowych dla pielęgniarek i położnych zajęć z technologii informacyjnej, języka obcego oraz procedury przeprowadzania egzaminu dyplomowego.

Założenia ogólne
§1

1. Celem egzaminu dyplomowego jest stwierdzenie stopnia osiągnięcia przez studentów kompetencji z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych określonych standardem kształcenia dla kierunku studiów:
Pielęgniarstwo A. Studia pierwszego stopnia i kompetencjami zawodowymi wynikającymi z Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej.
2. Ukończenie studiów następuje po złożeniu egzaminu dyplomowego z wynikiem co najmniej dostatecznym.
3. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest:
a. osiągnięcie przez studenta wszystkich założonych modułowych efektów kształcenia potwierdzonych uzyskaniem zaliczenia wszystkich modułów/przedmiotów przewidzianych w planie studiów, w tym złożenie wszystkich egzaminów,
b. uzyskanie oceny co najmniej dostatecznej z pracy licencjackiej.
4. Egzamin dyplomowy odbywa się w terminie nieprzekraczającym dwóch miesięcy od daty złożenia pracy licencjackiej.
5. Egzamin dyplomowy składa się z dwóch części:
a. egzaminu praktycznego z przygotowania zawodowego,
b. egzaminu teoretycznego.
6. Obie części egzaminu dyplomowego podlegają odrębnym i niezależnym kryteriom oceniania. Student musi uzyskać pozytywną ocenę z każdej części egzaminu dyplomowego, by uzyskać pozytywny wynik końcowy.

Praca licencjacka
§2

1. Praca licencjacka powinna być oryginalnym opracowaniem studenta dokonanym pod kierunkiem promotora pracy.
2. Promotorem pracy licencjackiej jest nauczyciel Uczelni, z co najmniej tytułem zawodowym magistra pielęgniarstwa lub stopniem naukowym doktora, którego kwalifikacje są zgodne z kierunkiem studiów licencjackich.
3. Dziekan Wydziału w uzasadnionych przypadkach może upoważnić do kierowania pracą licencjacką nauczyciela spoza Uczelni, spełniającego kryteria określone w ust. 2.
4. Na miesiąc przed zakończeniem przedostatniego semestru studiów student wypełnia Kartę realizacji pracy licencjackiej określającej temat pracy licencjackiej (załącznik nr 1).
5. Tematy prac licencjackich opiniuje Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia, a następnie przedstawia Dziekanowi Wydziału celem zatwierdzenia.
6. Temat pracy licencjackiej powinien być zatwierdzony nie później niż przed rozpoczęciem ostatniego semestru studiów.
7. Student ma prawo przygotowania pracy licencjackiej w języku obcym.

§3

1. Oceny pracy licencjackiej dokonuje promotor pracy oraz jeden recenzent (załączniki nr 2 i 3). Do recenzentów stosuje się odpowiednio postanowienia § 2 ust. 2 i 3.
2. Przy ocenie pracy licencjackiej stosuje się sześciostopniową skalę ocen:
a) bardzo dobry (5),
b) ponad dobry (+4),
c) dobry (4),
d) dość dobry (+3),
e) dostateczny (3),
f) niedostateczny (2).
3. Jeżeli jedna z ocen pracy licencjackiej jest niedostateczna decyzję o dopuszczeniu studenta do egzaminu dyplomowego podejmuje Dziekan Wydziału, po zasięgnięciu opinii drugiego recenzenta.
4. Student ma prawo zapoznać się z recenzjami.
5. Student uzyskuje ocenę za pracę licencjacką - średnią arytmetyczną oceny promotora i recenzenta.

§4

1. Student zobowiązany jest złożyć pracę licencjacką nie później niż w dniu zakończenia ostatniego semestru studiów.
2. Dziekan Wydziału, na wniosek promotora lub na zaopiniowany przez promotora wniosek studenta, może przesunąć termin złożenia pracy licencjackiej w razie:
a) długotrwałej choroby studenta, potwierdzonej odpowiednim zaświadczeniem
b) niemożności wykonania pracy dyplomowej w obowiązującym terminie z uzasadnionych przyczyn niezależnych od studenta
3. Termin złożenia pracy licencjackiej w przypadkach określonych w ust. 2 może być przesunięty nie więcej niż o trzy miesiące.
4. W razie dłuższej nieobecności promotora pracy licencjackiej, która mogłaby wpłynąć na opóźnienie terminu złożenia pracy przez studenta, Dziekan Wydziału zobowiązany jest wyznaczyć osobę, która przejmie obowiązek kierowania pracą.
5. Zmiana promotora w okresie ostatnich sześciu tygodni przed terminem ukończenia studiów stanowi podstawę do przedłużenia terminu złożenia pracy dyplomowej o okres, o którym mowa w ust. 3.
6. W wypadku złożenia pracy licencjackiej w terminie, o którym mowa w ust. 3 i 5 egzamin dyplomowy powinien odbyć się w terminie nieprzekraczającym jednego miesiąca od daty jej złożenia.

§5

1. Jeżeli praca dyplomowa nie zostanie złożona w ustalonych terminach, Dziekan Wydziału może zezwolić studentowi na powtarzanie ostatniego semestru (roku) studiów lub skreśla studenta z listy studentów.
2. Osoba skreślona z listy studentów z powodu niezłożenia pracy dyplomowej ma prawo wznowić studia. Wznowienie studiów następuje na co najmniej jeden, ostatni semestr przewidziany planem studiów.
3. W stosunku do studenta skreślonego z listy studentów z powodu niezłożenia pracy dyplomowej, Dziekan Wydziału, po konsultacji z promotorem, podejmuje decyzję o kontynuowaniu rozpoczętego tematu pracy lub o przydzieleniu nowego.

§6

1. Temat pracy licencjackiej powinien odpowiadać wykształceniu kierunkowemu i przygotowaniu do wykonywania zawodu.
2. Napisana praca licencjacka ma wskazywać na:
a) opanowanie wiedzy w zakresie pielęgniarstwa,
b) opanowanie naukowych metod pracy,
c) umiejętność sporządzenia procesu pielęgnowania,
d) opanowanie techniki pisania pracy naukowej (załącznik nr 4).
3. Kryteria oceny pracy licencjackiej:
a) zgodność treści pracy z tematem pracy,
b) merytoryczna ocena pracy,
c) ocena układu pracy, kolejności rozdziałów, podziału treści,
d) charakterystyka doboru metod oraz wykorzystania źródeł,
e) ocena formalnej strony pracy: poprawność językowa, technika pisania pracy, odsyłacze
f) możliwość wykorzystania pracy w praktyce zawodowej.

§7

1. Praca powinna być sporządzona w 3 egzemplarzach.
2. Minimum dwa egzemplarze pracy należy oprawić w twardą okładkę. Zostaną one wraz z drukami oceny pracy licencjackiej dostarczone promotorowi oraz recenzentowi pracy.
3. Wraz z pracą licencjacką student składa oświadczenie dotyczące przestrzegania praw autorskich - oświadcza w nim, że praca została wykonana samodzielnie (załącznik nr 5).
4. Wszystkie złożone prace licencjackie podlegają ocenie antyplagiatowej.
5. Uzyskanie pozytywnej oceny z systemu antyplagiatowego upoważnia studenta do złożenia wymaganych egzemplarzy pracy.
6. W przypadku stwierdzenia popełnienia plagiatu pracy licencjackiej, Uczelnia niezwłocznie wszczyna procedurę zmierzającą do odebrania autorowi plagiatu nieuczciwie uzyskanego tytułu zawodowego licencjata.
7. Treść pracy licencjackiej powinna zostać złożona także w formie elektronicznej na dyskietce lub krążku CD-R.

Egzamin praktyczny
§8

1. Złożenie egzaminu praktycznego z przygotowania zawodowego jest warunkiem dopuszczenia studenta do obrony pracy licencjackiej.
2. Egzamin praktyczny odbywa się najpóźniej 1 dzień przed obroną pracy licencjackiej.
3. Egzamin praktyczny odbywa się przed komisją powołaną przez Dziekana Wydziału. W skład komisji wchodzi przewodniczący oraz dwóch członków - osoby posiadające kierunkowe wykształcenie zawodowe. Przewodniczącym komisji jest nauczyciel Uczelni posiadający co najmniej tytuł zawodowy magistra lub stopień naukowy doktora.
4. Egzamin praktyczny z przygotowania zawodowego kończący 3-letnie pełne studia licencjackie jest przeprowadzany w jednostkach organizacyjnych ochrony zdrowia i polega na wykonaniu zadania egzaminacyjnego typu "próba pracy".
5. W trakcie egzaminu praktycznego z przygotowania zawodowego kończącego studia licencjackie dla absolwentów liceów medycznych oraz medycznych szkół zawodowych kształcących w zawodzie pielęgniarki i położnej, student na podstawie zadania egzaminacyjnego typu "studium przypadku" przedstawia praktyczne rozwiązanie problemu zdrowotnego pacjenta. Student losuje dwa zadania, a uzyskana ocena z części praktycznej egzaminu dyplomowego jest średnią arytmetyczną ocen za rozwiązanie każdego z nich.
6. Dokumentację przebiegu części praktycznej egzaminu, o której mowa w ust. 5 stanowi protokół z egzaminu praktycznego z przygotowania zawodowego na studiach licencjackich uzupełniających (tzw. pomostowych) na kierunku pielęgniarstwo (załącznik nr 6).

§9

1. Egzamin praktyczny o typie "próba pracy" przeprowadzany jest w zakładach opieki zdrowotnej, w których student odbywał zajęcia praktyczne lub praktyki zawodowe. Oddziałami tymi są w szczególności: oddział chorób wewnętrznych, oddział chirurgii ogólnej oraz oddział chorób dziecięcych.
2. W skład komisji, o której mowa w § 8 ust. 3 wchodzi dodatkowo jako obserwator przedstawiciel zakładu opieki zdrowotnej: pielęgniarka oddziałowa lub naczelna.
3. Losowanie oddziału, w którym przeprowadzony zostanie egzamin praktyczny odbywa się na 3 dni przed planowanym terminem egzaminu (załącznik nr 7).
4. Egzamin praktyczny polega na objęciu opieką pielęgniarska jednego pacjenta oraz złożeniu indywidualnego ustnego i pisemnego sprawozdania z przeprowadzonego procesu pielęgnowania. Egzamin trwa jeden dyżur (8 godzin).
5. Egzamin rozpoczyna się o godzinie 7.00 losowaniem zadania egzaminacyjnego, w którym student ma podane informacje o pacjencie ( w tym rozpoznanie lekarskie) oraz instrukcje wykonania zadania egzaminacyjnego (załącznik nr 8). Do każdego zadania student ma załączony wzór dokumentacji pielęgnowania pacjenta oraz kryteria stanowiące podstawę do obserwacji i oceny jego pracy (załączniki nr 9 i 10).
6. Do zadania egzaminacyjnego dołączona zostaje pisemna zgoda pacjenta na uczestniczenie w egzaminie (załącznik nr 11).
7. Jednoczasowo w oddziale egzamin praktyczny z przygotowania zawodowego może zdawać maksymalnie do 6 studentów.
8. Podczas egzaminu studenta obowiązuje przestrzeganie przepisów wewnętrznych oddziału, przepisów bhp, profilaktyki HIV i WZW. Wymagane jest posiadanie aktualnej książeczki zdrowia.
9. Jeżeli podczas egzaminu zaistnieje konieczność wyjścia studenta poza oddział w związku z opieką nad pacjentem, zdającemu towarzyszy członek komisji.
10. W czasie rozwiązywania zadania egzaminacyjnego niedopuszczalne jest korzystanie z pomocy innych osób oraz pomocy naukowych.
11. Jeżeli w trakcie egzaminu student popełni pomyłkę zagrażającą zdrowiu lub życiu pacjenta jest to równoznaczne z nie zdaniem praktycznego egzaminu dyplomowego.
12. Kryteriami oceny egzaminu praktycznego są:
a) bezpieczeństwo pacjenta oraz własne,
b) poprawność realizacji zadania egzaminacyjnego,
c) samodzielność podejmowania decyzji, sprawność i trafność działań,
d) umiejętność komunikowania się z pacjentem
e) współpraca z zespołem terapeutycznym,
f) poziom satysfakcji pacjenta,
g) poprawność dokumentowania przebiegu procesu pielęgnowania,
h) realizacja pracy edukacyjnej z pacjentem i jego rodziną
i) samoocena własnego działania.
13. Ustalone kryteria według skali punktowej przeliczane są na ocenę z części praktycznej egzaminu dyplomowego (załącznik nr 12).
14. Z przebiegu egzaminu praktycznego z przygotowania zawodowego komisja sporządza protokół (załącznik nr 13).

Egzamin teoretyczny
§10

1. Warunkiem przystąpienia do części teoretycznej egzaminu jest pozytywna ocena z egzaminu praktycznego.
2. Egzamin teoretyczny odbywa się przed Komisją powołaną przez Dziekana Wydziału:
a) w skład komisji wchodzi: przewodniczący, promotor pracy licencjackiej oraz recenzent
b) przewodniczącym Komisji jest Dziekan Wydziału lub osoba przez niego wyznaczona
3. Część teoretyczna egzaminu ma na celu sprawdzenie opanowania modułowych efektów kształcenia z bloku przedmiotów zawodowych oraz zagadnień objętych tematem pracy licencjackiej.
4. Część teoretyczna egzaminu polega na udzieleniu przez studenta odpowiedzi na trzy pytania egzaminacyjne, spośród których dwa obejmują wiedzę z podstaw pielęgniarstwa, pielęgniarstwa internistycznego, pielęgniarstwa chirurgicznego i pielęgniarstwa pediatrycznego oraz jedno dotyczy zagadnień związanych z tematem pracy dyplomowej.
5. Zagadnienia stanowiące podstawę tworzenia pytań egzaminacyjnych są podawane do wiadomości studentów co najmniej 30 dni przed terminem egzaminu.
6. Po zakończeniu egzaminu komisja ustala końcową ocenę z egzaminu dyplomowego (średnia arytmetyczna oceny z egzaminu praktycznego oraz egzaminu teoretycznego).
7. Przy ustalaniu ocen z egzaminu dyplomowego stosuje się skalę ocen określoną w §3 ust. 2.
8. Dokumentację przebiegu egzaminu teoretycznego stanowi protokół z przeprowadzonego egzaminu teoretycznego z przygotowania zawodowego(załącznik nr 14) oraz indeks studenta, a także indywidualny oraz zbiorczy protokół z egzaminu dyplomowego z przygotowania zawodowego (załączniki nr 15 i 16).
9. Komisja może wyróżnić pracę dyplomową, gdy student otrzymał z niej ocenę bardzo dobrą, zarówno ze strony promotora, jak i recenzenta, a prac ta wyróżnia się zakresem lub wysokim poziomem pracy badawczej.

Wynik studiów
§11

1. Podstawą obliczenia wyniku studiów są:
a) ocena średnia z toku studiów (średnia arytmetyczna ocen z egzaminów i zaliczeń)
b) ocena pracy licencjackiej,
c) ocena z egzaminu dyplomowego.
2. Wynik studiów stanowi średnią ważoną obliczoną z następujących ocen:
a) ocena średnia z toku studiów - waga 0,50,
b) ocena pracy licencjackiej - waga 0,25,
c) ocena z egzaminu dyplomowego - waga 0,25.
3. Wynik studiów ustala się zgodnie z zasadą:
a) poniżej 3,00 niedostateczny (2)
b) 3,00 – 3.20 dostateczny (3)
c) 3,21 - 3,70 dość dobry (+3)
d) 3,71 - 4,20 dobry (4)
e) 4,21- 4,50 ponad dobry (+4)
f) 4,51 - 5,00 bardzo dobry (5).

Uwagi końcowe
§12

1. Student, który złożył egzamin dyplomowy z oceną co najmniej dostateczną otrzymuje tytuł: licencjat pielęgniarstwa.
2. W razie nieprzystąpienia do egzaminu w ustalonym terminie z przyczyn usprawiedliwionych, Dziekan Wydziału wyznacza nowy termin egzaminu dyplomowego.
3. Nieobecność na egzaminie dyplomowym musi być usprawiedliwiona drukiem urzędowym w terminie do 3 dni od daty egzaminu dyplomowego.
4. W przypadku uzyskania z egzaminu dyplomowego oceny niedostatecznej lub nieprzystąpienia do tego egzaminu w ustalonym terminie z nieusprawiedliwionych przyczyn, Dziekan Wydziału wyznacza drugi termin egzaminu jako ostateczny.
5. Powtórny egzamin może odbyć się nie wcześniej niż przed upływem miesiąca i nie później niż po upływie dwóch miesięcy od daty egzaminu pierwszego.
6. W przypadku niezdania egzaminu dyplomowego lub nieprzystąpienia do niego w drugim terminie, Dziekan Wydziału skreśla studenta z list studentów lub na wniosek studenta wydaje decyzję o powtórzeniu ostatniego semestru (roku) studiów.

Załączniki: (dokumenty w formacie MS WORD)

- nr 0. Karta zgłoszenia tematu pracy licencjackiej.
- nr 1. Karta realizacji pracy licencjackiej (studia pomostowe finansowane ze środków UE).
- nr 1. Karta realizacji tematu pracy licencjackiej.
- nr 2. Ocena pracy licencjackiej (promotor).
- nr 3. Recenzja pracy licencjackiej (recenzent).
- nr 4. Ogólne wytyczne dotyczące techniki pisania pracy licencjackiej.
- nr 5. Oświadczenie dotyczące przestrzegania praw autorskich.
- nr 6. Protokół z egzaminu praktycznego z przygotowania zawodowego - studia licencjackie uzupełniające (tzw. pomostowe) na kierunku pielęgniarstwo.
- nr 7. Protokół z losowania oddziałów do przeprowadzenia egzaminu praktycznego z przygotowania zawodowego.
- nr 8. Formularz zadania egzaminacyjnego - egzamin praktyczny z przygotowania zawodowego.
- nr 9. Dokumentacja pielęgnowania pacjenta podczas egzaminu praktycznego z przygotowania zawodowego (wzór).
- nr 10. Arkusz oceny zadania egzaminacyjnego typu "próba pracy".
- nr 11. Formularz pisemnej zgody pacjenta na uczestniczenie w egzaminie praktycznym z przygotowania zawodowego.
- nr 12. Egzamin praktyczny z przygotowania zawodowego - kryteria oceny.
- nr 13. Protokół z egzaminu praktycznego z przygotowania zawodowego - 3-letnie studia licencjackie na kierunku pielęgniarstwo.
- nr 14. Protokół z przeprowadzonego egzaminu teoretycznego z przygotowania zawodowego (obrona pracy licencjackiej).
- nr 15. Indywidualny protokół z przeprowadzonego egzaminu dyplomowego z przygotowania zawodowego.
- nr 16. Zbiorczy protokół z przeprowadzonego egzaminu dyplomowego z przygotowania zawodowego.

 
Tematy prac

Dr n. med. Edyta Kędra

 1. Metody i techniki terapeutyczne w usprawnianiu dzieci niepełnosprawnych - rola pielęgniarki.
 2. Problemy w rodzinie z .niepełnosprawnym dzieckiem - pomoc i znaczenie pielęgniarki w ich rozwiązywaniu.
 3. Działania zespołu terapeutycznego w opiece nad dzieckiem z mózgowym porażeniem dziecięcym.
 4. Autyzm u dzieci w aspekcie bio-psycho-społecznym.
 5. Promowanie zdrowego stylu życia w szkole- rola pielęgniarki.
 6. Promocja zdrowia w okresie rozwojowym w praktyce pielęgniarki pracującej w podstawowej opiece zdrowotnej.
 7. Znajomość problematyki zdrowotnej wśród dzieci klas l-lll szkoły podstawowej na wybranym przykładzie.
 8. Wiedza młodzieży gimnazjalnej o HIV i AIDS podstawa zachowań zdrowotnych.
 9. Edukacja pi uzdrowotna dzieci przedszkolnych na przykładzie wybranego przedszkola.
 10. Edukacyjna rola pielęgniarki wobec osób z otyłością.
 11. Czynniki warunkujące zdrowie i rozwój człowieka.
 12. Promocja zdrowia u chorych na stwardnienie rozsiane.
 13. Osteoporoza Jako problem społeczny.
 14. Starzenie się społeczeństwa, problem społeczny i ekonomiczny.
 15. Zachowania zdrowotne ludzi po 65 r. ż.
 16. Odmienność problemów pielęgnacyjnych u chorych w podeszłym wieku leczonych chirurgicznie.
 17. Pielęgniarstwo środowiskowe wobec osób starszych i jego społeczne funkcje.
 18. Przekwitanie - klimakterium jako etap przejściowy w życiu pomiędzy okresem reprodukcyjnym a początkiem starzenia się - następstwa fizjologicznej niedoczynności jajników.
 19. Rola pielęgniarki rodzinnej w pielęgnowaniu osób z choroba Alzheimera.
 20. Rola pielęgniarki w prowadzeniu właściwej profilaktyki przeciwkrzywiczej u dzieci.
 21. Zaburzenia odżywiania u dzieci i młodzieży - aspekty pielęgnacyjne - terapeutyczne.
 22. Zadania pielęgniarki wynikające z opieki nad pacjentami z zaburzeniami mowy i słuchu.
 23. Geneza, skutki i wpływ uzależnień na zdrowie i funkcjonowanie człowieka.
 24. Problemy społeczno - zdrowotne chorych na epilepsję.
 25. Oczekiwania chorych na cukrzycę typu 2 w zakresie edukacji zdrowotnej.
 26. Aspiracje studentów związanych z wyborem studiów medycznych.
 27. Motywacja do pracy pielęgniarek na przykładzie wybran ego ZOZ.
 28. Opinie studentów pielęgniarstwa nt. roli społeczno-zawodowej pielęgniarki/pielęgniarza.
 29. Pielęgniarstwo jako zawód w oczach opinii społecznej.
 30. Stres a wypalenie zawodowe wśród pielęgniarek.


Dr n. med. Jolanta Pietras
Zakres tematyki prac licencjackich:

 1. Ginekologia i położnictwo.
 2. Neonatologia.
 3. Genetyka.
 4. Urologia.
 5. Medycyna naturalna.
 6. Historia medycyny.
 7. Etyka.
 8. Inne - po uzgodnieniu.

Ogólne propozycje tematów (do ewentualnej modyfikacji lub dopracowania):

 1. Poród w domu, poród naturalny (anachronizm czy wybór i potrzeba świadomych kobiet; zalety i korzyści; aspekty medyczne i prawne porodu domowego; motywy wyboru).
 2. Poród w wodzie (lub hydroterapia w położnictwie).
 3. Niefarmakologiczne metody analgezji okołoporodowej.
 4. Naturalne metody ułatwiające przebieg porodu.
 5. Nacięcie krocza we współczesnym położnictwie- konieczność czy rutyna?
 6. Zagadnienia psychologiczne w opiece ginekologiczno-położniczej.
 7. Psychosomatyka w ginekologii i położnictwie.
 8. Psychoprofilaktyka i psychoanalgezja porodu.
 9. Zjawisko In pasmo - w praktyce położniczej.
 10. Preferencje i oczekiwania kobiet w zakresie sprawowania nad nimi opieki ginekologiczno-położniczej (praca badawcza).
 11. Metoda "kangura" w opiece nad wcześniakiem.
 12. Noworodek z zespołem wad wrodzonych (aspekty medyczne, etyczne, psychologiczne).
 13. Zagadnienia etyczne w ginekologii i położnictwie.
 14. Fetus compressus (v. fetus papyraceus), fetus in fetu.
 15. Choroby przenoszone drogą płciową.
 16. Nowotwory męskich narządów płciowych- przyczyny, profilaktyka, rozpoznanie.
 17. Wiedza mężczyzn (społeczeństwa, ewentualnie studentów uczelni medycznych) na temat nowotworów (lub profilaktyki nowotworów) męskich narządów płciowych (rak prącia, rak jądra) - sugerowana praca badawcza.
 18. Rak sutka u mężczyzn (ocena wiedzy w wybranych grupach społecznych na temat omawianego zagadnienia- sugerowana praca badawcza; ewentualnie aspekty medyczne i psychologiczne - opis przypadku).
 19. Rak gruczołu krokowego.
 20. Profilaktyka nowotworów męskich narządów płciowych w polskim systemie ochrony zdrowia (lub w praktyce medycznej).
 21. Rola pracowników Podstawowej Opieki Zdrowotnej (lub rola pielęgniarki) w profilaktyce i wczesnym rozpoznaniu nowotworów męskich narządów płciowych.
 22. Stosunek społeczeństwa oraz pracowników Służby Zdrowia do medycyny naturalnej w Polsce i na świecie- w opinii badanych.
 23. Inne po uzgodnieniu.

Studenci piszący prace u innych promotorów ze względu na niektóre autorskie pomysły oraz zamysł ich wykorzystania przez promotora do publikacji, a w związku z tym zasady uczciwości, jak również możliwość powielenia proszeni są o "nie podbieranie" pomysłów konkretnych tematów (uwaga nie dotyczy oczywiście samych dziedzin czy dyscyplin medycznych).

 

dr n. med. Elżbieta Grajczyk

 1. Udział pielęgniarki w procesie terapeutycznym w wybranej jednostce chorobowej (schorzenia internistyczne)
 2. Rola pielęgniarki w profilaktyce/w edukacji w wybranej jednostce chorobowej
 3. Jakość życia pacjentów z wybraną jednostką chorobową
 4. Stan wiedzy pacjentów/opiekunów na temat danej jednostki chorobowej
 5. Wybrana jednostka chorobowa jako problem społeczny
 6. Zagrożenia epidemiologiczne

 

dr n. med. Aleksandra Pytel

 1. pielęgniarstwo:neurologiczne, neurochirurgiczne, psychiatryczne, internistyczne, dermatologiczne i wenerologiczne, chirurgiczne
 2. zagadnienia dotyczące: dializoterapii, onkologii, procesu rehabilitacji, jakości życia,promocji zdrowia.

 

mgr Grażyna Zbieg

 1. Zapotrzebowanie na opiekę pielęgniarską wśród pacjentów wypisanych ze szpitala.
 2. Wiedza na temat sposobów ograniczania czynników ryzyka miażdżycy naczyń wieńcowych.
 3. Szpital Promujący zdrowie w opinii pacjentów.
 4. Choroba zatorowo-zakrzepowa.
 5. Jakość życia pacjentów po udarze niedokrwiennym mózgu.
 6. Problemy pielęgnacyjne pacjenta z chorobą wrzodową żołądka
 7. Rola i zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentem z zespołem depresyjnym.
 8. Rola i zadania pielęgniarki w opiece terminalnej.
 9. Rola i zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentem po amputacji kończyn dolnych.
 10. Udział pielęgniarki w terapii dietetycznej pacjenta nieprzytomnego.
 11. Wiedza nastolatek na temat anoreksji.
 12. Wypalenie zawodowe pielęgniarek pracujących w szpitalu.
 13. Rola i zadania pielęgniarki w opiece nad chorym z WZW.

 

mgr Krystyna Przybyła

 1. Jakość życia w chorobie na przykładzie pacjenta z wszczepionym stymulatorem serca.
 2. Udział pielęgniarki w rozwiązywaniu problemów pielęgnacyjnych u ludzi starych na przykładzie mieszkańców Domu Opieki.
 3. Rola pielęgniarki w procesie diagnozowania i leczenia pacjentów z zaćmą. Opis przypadku.
 4. Udział pielęgniarki w profilaktyce powikłań chorób układu oddechowego.
 5. Przygotowanie rodziców do opieki nad dzieckiem przedwcześnie urodzonym. Opis przypadku.
 6. Promocja zdrowia jako świadome i ukierunkowane działanie w zapobieganiu skutkom nikotynizmu .
 7. Udział pielęgniarki w identyfikacji problemów pielęgnacyjnych związanych z wyłonieniem stomii jelitowej. Opis przypadku.
 8. Pielęgniarka w procesie pielęgnowania pacjentki po mastektomii. Opis przypadku.
 9. Zastosowanie teorii D. Orem w opiece nad pacjentem z cukrzycą.
 10. Postawa pielęgniarki wobec pacjenta i jego rodziny w obliczu choroby nieuleczalnej.

 

mgr Lidia Biłogan

 1. Opieka pielęgniarska nad pacjentem leczonym w OIOM (sepsa, ostra niewydolność oddechowa, choroba poresuscytacyjna i inne).
 2. Pacjent poddany wentylacji domowej - jakość życia pacjentów i ich rodzin, opis przypadku, przyczyny hospitalizacji chorych poddanych wentylacji domowej.
 3. Wewnątrzszpitalne NZK- rola pielęgniarki.

 

mgr Iwona Bejster

 1. Chirurgia onkologiczna przewodu pokarmowego.
 2. Ostre schorzenia jamy brzusznej.
 3. Urazy wielonarządowe.
 4. Transplantologia.
 5. Choroby immunologiczne (niedobory pierwotne, wtórne, choroby autoimmunologiczne, alergie i inne).
 6. Choroby układu krążenia (dorośli, dzieci).
 7. Rak piersi, rekonstrukcje odtwórcze.
 8. Opieka nad pacjentem geriatrycznym.
 9. Ortopedia (endoprotezoplastyka stawu biodrowego, skoliozy, przepukliny krążka międzykręgowego).
 10. Opieka nad pacjentem z zaburzeniami psychicznymi.
 11. Schorzenia dermatologiczne.
 12. Choroby układu nerwowego (SM, PD, AD, guzy mózgu, udary i inne).
 13. Zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia, ortoreksja i inne).
 14. Problemy pielęgnacyjne dziecka z mukowiscydozą.
 15. Oparzenia, odmrożenia.

 

mgr Małgorzata Reszko

 1. Problemy pielęgnacyjne osób z chorobami ukł. krążenia,
 2. Jakość życia pacjenta po wszczepieniu stymulatora serca.
 3. Problemy pielęgnacyjne osób z chorobami ukł. oddechowego.
 4. Rehabilitacja kardiologiczna po przebytym zawale mięśnia sercowego.
 5. Inwazyjne metody leczenia ostrego zespołu wieńcowego, rola pielęgniarki w przygotowaniu pacjenta do badań.
 6. Wpływ myśli filozoficznej na istnienie koncepcji i modeli zdrowia.
 7. Etyka zawodowa pielęgniarki jako wyznacznik postępowania w kontakcie z pacjentem, rodzina pacjenta i członkami zespołu terapeutycznego.
 8. Problematyka nadciśnienia tętniczego krwi u osób starszych
 9. Choroby układu krążenia – rola pielęgniarki.
 10. Rola pielęgniarki anestezjologicznej w anestezji dorosłych.
 11. Specyfika opieki nad pacjentem na oddziale intensywnej terapii
 12. Komunikowanie się z pacjentem w OIOM i jego rodziną, edukacja pacjenta i rodziny
 13. Opieka nad pacjentem leczonym chirurgicznie.
 14. Dziecko operowane- rola pielęgniarki na bloku operacyjnym
 15. Jakość życia ludzi w wieku podeszłym w środowisku domowym.

 
Harmonogram pisania prac

Pielęgniarstwo pomostowe - nabór październik 2014

do 11.01.2015 r.

Ustalenie z promotorem tematu i zakresu pracy licencjackiej oraz złożenie w dziekanacie karty realizacji pracy licencjackiej (załącznik nr 1 regulaminu realizacji pracy licencjackiej oraz organizacji i przebiegu egzaminu dyplomowego na kierunku pielęgniarstwo Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy).

 do 20.02.2015 r.

Przygotowanie i przedstawienie promotorowi ok. 35% pracy (wstęp, cele, pierwsze rozdziały).

do 15.04.2015 r.

Przygotowanie i przedstawienie promotorowi ok. 70% pracy (dalsza część pracy - kolejne rozdziały).

do 10.05.2015 r.

Oddanie całej pracy do kontroli systemu antyplagiatowego.

10.05.2015-31.05.2015 r. 

Sprawdzanie pracy w systemie antyplagiatowym.

do 10.06.2015 r.

Dokonanie ewentualnych poprawek i złożenie w Dziekanacie Uczelni.

 

 
Antyplagiat

Procedura kontroli antyplagiatowej obowiązująca w Wyższej Szkole Medycznej w Legnicy - pobierz

W Wyższej Szkole Medycznej w Legnicy obowiązuje kontrola antyplagiatowa prac dyplomowych.
Każdy student studiów licencjackich i magisterskich zobowiązany jest do przesłania pracy końcowej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
W wiadomości proszę podać imię, nazwisko i numer albumu - maile anonimowe nie będą sprawdzane. Przesłana praca ma być w formie ostatecznej - zaakceptowanej przez promotora.

W załączniku przedstawiamy wykaz najczęściej popełnianych błędów technicznych i plagiatowych podczas pisania prac dyplomowych.
Unikanie ich w pracy przyspieszy jej akceptację w systemie kontroli antyplagiatowej. Pobierz.

 

 
Wzory do pobrania

Wzór pierwszej strony pracy dla Studentów kierunku Pielęgniarstwo 2014  - Pierwsza strona

 
Zagadnienia

Lista zagadnień na egzamin dyplomowy teoretyczny dla studentów kierunku pielęgniarstwo, studia licencjackie - pomostowe 2014 - Pobierz