Stypendia

Podstawowe informacje

Komu przysługuje

  • stypedium socjalne - studentom o dochodach na 1 osobę poniżej ustalonego progu,
  • stypedium rektora - studentom, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce (do 10% najlepszych studentów),
  • stypedium dla osób niepełnosprawnych,
  • zapomoga - studentom w przypadkach losowych.

 

Jak uzyskać stypedium

  1. Wypełnić odpowiedni wniosek i złożyć wymagane dokumenty w Dziekanacie Uczelni
  2. Rozpatrzenie wniosków przez uczelnianą komisję stypendialną.
  3. Poinformowania wnioskodawców o wysokości przyznanego stypedium/zapomogi.
  4. Wypłata stypedium lub zapomogi na konto bankowe studenta (do 20-tego każdego miesiąca).
  5. Historyczne wartości stypendiów

 
Akty prawne