Stypendia

Podstawowe informacje

Komu przysługuje

 • stypedium socjalne - studentom o dochodach na 1 osobę poniżej ustalonego progu,
 • stypedium rektora - może otrzymać student, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym (do 10% najlepszych studentów),
 • stypedium dla osób niepełnosprawnych,
 • zapomoga - może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

 

Jak uzyskać stypedium

   1. Wypełnić odpowiedni wniosek i złożyć wymagane dokumenty w Dziekanacie Uczelni
   2. Rozpatrzenie wniosków przez uczelnianą komisję stypendialną.
   3. Poinformowania wnioskodawców o wysokości przyznanego stypedium/zapomogi.
   4. Wypłata stypedium lub zapomogi na konto bankowe studenta (do 20-tego każdego miesiąca).
   5. Historyczne wartości stypendiów.

 
Akty prawne