Praca magisterska

Informacje ogólne

REGULAMIN REALIZACJI I PRZEBIEGU EGZAMINU DYPLOMOWEGO MAGISTERSKIEGO NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO
W WYŻSZEJ SZKOLE MEDYCZNEJ W LEGNICY (od naboru 2019)

Podstawa prawna niniejszego regulaminu są w szczególności:

1. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego (DZ.U. 2019 poz. 1573)

2. Uchwała NR 27/IV/2014 z dnia 3 lipca 2014 roku Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych w sprawie zalecenia wprowadzenia metody „studium przypadku” w zakresie egzaminu magisterskiego na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo.

3. Ustawa z dnia 15 lipca 2011r.o zawodach pielęgniarki i położnej. (Dz. U. Nr 174 Poz. 1039 z póź. zm.)

4. Regulamin studiów Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy 5.    Regulamin antyplagiatowy w Wyższej Szkole Medycznej w Legnicy – Załącznik do Zarządzenia Rektora nr2/2019 z dnia 10 lutego 2019 r.

Postanowienia ogólne
§ 1

1. Studia na kierunku Pielęgniarstwo drugiego stopnia, kończą się Egzaminem Dyplomowym magisterskim.

2. Celem Egzaminu Dyplomowego magisterskiego jest stwierdzenie stopnia opanowania przez studentów wiedzy i umiejętności zawodowych w zakresie określonym standardem kształcenia (wiedza i umiejętności zawodowe określonych charakterystyką absolwenta).

3.    Warunkiem ukończenia studiów drugiego stopnia oraz uzyskania tytułu magistra pielęgniarstwa jest zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych w planie studiów i zdanie egzaminu dyplomowego.
4.    Egzamin dyplomowy magisterski odbywa się po złożeniu pracy magisterskiej.
5.    Ostateczny termin oddania pracy dyplomowej upływa 14 dni przed zakończeniem ostatniego semestru studiów.
6.    Termin Egzaminu Dyplomowego powinien być podany przez Dziekana.
7.    Egzamin Dyplomowy odbywa się w terminie nieprzekraczającym dwóch miesięcy od daty złożenia pracy magisterskiej.
8.    Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest:
 -    uzyskanie przez studenta absolutorium (zdanie obowiązujących egzaminów i uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów oraz praktyk zawodowych przewidzianych planem studiów),
 -    uzyskanie wymaganej liczby punktów ECTS, określonej dla kierunku Pielęgniarstwo drugiego stopnia
9.    Warunkiem przystąpienia do kolejnego etapu egzaminu dyplomowego magisterskiego jest pozytywne zaliczenie etapu poprzedzającego.
10.    Egzamin dyplomowy składa się z dwóch części:
 -    część I – egzamin dyplomowy magisterski teoretyczny obejmujący weryfikację osiągniętych efektów uczenia się objętych programem studiów drugiego stopnia w zakresie wiedzy

 -    część II – egzamin dyplomowy magisterski praktyczny obejmujący weryfikację osiągniętych efektów uczenia się objętych programem studiów drugiego stopnia w zakresie umiejętności   
11.    Wszystkie części egzaminu dyplomowego podlegają odrębnym i niezależnym kryteriom oceniania.
12.    W czasie egzaminu zdający ma zapewnione warunki do samodzielnego odpowiadania na pytania.
13.    W czasie egzaminu w sali przebywa przewodniczący oraz członkowie Komisji Egzaminacyjnej.
14.    Student musi uzyskać pozytywną ocenę z każdej części egzaminu dyplomowego, by uzyskać pozytywny wynik końcowy.
15.    Na potrzeby egzaminu  utworzony zostanie bank pytań stanowiący podstawę tworzenia pytań i zadań  egzaminacyjnych. Bank  jest podawany do wiadomości studentów co najmniej 30 dni przed terminem egzaminu – Załącznik 2. Bank pytań i zagadnień egzaminacyjnych.
16.    Za przygotowanie pracy magisterskiej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego student otrzymuje 20 punktów ECTS.

Komisje egzaminacyjne
§ 2

1. Egzamin przeprowadzają Komisje Egzaminacyjne, które powołuje Dziekan Wydziału Pielęgniarstwa.

2.    W skład Komisji wchodzi: przewodniczący oraz członkowie.
3.    Przewodniczącym Komisji jest Dziekan Wydziału lub osoba przez niego wyznaczona posiadająca kierunkowe wykształcenie wyższe i co najmniej tytuł naukowy doktora.
4.    Skład Komisji nie może być mniejszy niż 3 osoby.
5.    Równolegle może pracować kilka komisji egzaminacyjnych – w terminie i o godzinie jednakowej dla wszystkich studentów kierunku Pielęgniarstwo drugiego stopnia, którzy uzyskali do tego prawo.
6.    Zadania przewodniczącego Komisji:
 -    zatwierdzenie zadań egzaminacyjnych,
 -    koordynacja prawidłowego przebiegu egzaminu,
 -    rozstrzyganie kwestii spornych powstałych w czasie,
 -    przygotowanie protokołów i ogłoszenie wyników egzaminu.
7.    Zadania członków Komisji:
 -    przygotowanie zadań egzaminacyjnych z zakresu nauk społecznych oraz opieki specjalistycznej – Załącznik 2. Zestaw zadań egzaminacyjnych – studium przypadku.
 -    sprawdzenie testu z części teoretycznej,
 -    ocena wykonania zadań egzaminacyjnych oraz wiadomości i umiejętności zdającego posługując się ustalonymi kryteriami. Załącznik 3 Kryteria oceny z części praktycznej Egzaminu Dyplomowego magisterskiego na kierunku Pielęgniarstwo.
8.    Wyniki przebiegu egzaminu przewodniczący i członkowie Komisji dokumentują
w protokole indywidualnym – Załącznik 4 Indywidualny protokół z Egzaminu Dyplomowego magisterskiego (część teoretyczna i praktyczna) na kierunku Pielęgniarstwo i zbiorczym egzaminu dyplomowego magisterskiego – Załącznik 5. Zbiorczy protokół z Egzaminu Dyplomowego magisterskiego na kierunku Pielęgniarstwo.
9.    Student powinien zgłosić się w dniu egzaminu 15 minut przed godziną rozpoczęcia egzaminu  w celu sprawdzenia tożsamości studenta.

Egzamin dyplomowy magisterski teoretyczny
§ 3

1. Egzamin Dyplomowy magisterski teoretyczny obejmuje sprawdzenie wiedzy (weryfikację efektów uczenia się) objętych programem studiów

2. Test egzaminacyjny ma formę testu jednokrotnego wyboru z jedną poprawną odpowiedzią wśród czterech możliwych. Test składa się z 40 pytań.

3.    Warunkiem zaliczenia testu egzaminacyjnego jest udzielenie poprawnych odpowiedzi na minimum 60% pytań.
4.    Ocena uzyskana z testu zgodna jest z kryteriami oceniania.
5.    Kryteria oceny egzaminu teoretycznego:
 -   100-93% poprawnych odpowiedzi – bardzo dobry (5,0)
 -   92-87% poprawnych odpowiedzi – dobry plus (4,5)
 -   86-77% poprawnych odpowiedzi – dobry (4,0)
 -   76-71% poprawnych odpowiedzi – dostateczny plus (3,5)
 -   70-60% poprawnych odpowiedzi – dostateczny (3,0)
 -   mniej niż 60 % poprawnych odpowiedzi niedostateczny (2,0)
6.    Testy sprawdzane są przez Komisję Egzaminacyjną a wyniki podawane do wiadomości studentów w dniu egzaminu.

Egzamin dyplomowy magisterski praktyczny
§ 4

1. Warunkiem przystąpienia do Egzaminu Dyplomowego praktycznego jest uzyskanie pozytywnej oceny z części teoretycznej sprawdzającej wiedzę.

2.   Egzamin Dyplomowy praktyczny ma formę egzaminu otwartego; dopuszcza się udział w egzaminie, w charakterze obserwatora, innych osób (poza członkami Komisji Egzaminacyjnej) wskazanych przez studenta przystępującego do obrony.

3. Egzamin Dyplomowy magisterski praktyczny obejmuje sprawdzenie umiejętności rozwiązywania zadań problemowych (studium przypadku) oraz obronę pracy magisterskiej.
4.    Po wylosowaniu zadania egzaminacyjnego student ma 15 min. na opracowanie i przygotowanie odpowiedzi.
5.    Wykonanie zadania oceniane jest przez Komisję wg kryteriów oceny stanowiących załącznik do dokumentacji Egzaminu Dyplomowego.
6.    Warunkiem zaliczenia tego etapu egzaminu jest omówienie przeprowadzonej analizy zadania problemowego.
7.    Po udzieleniu odpowiedzi na pytania zdający wręcza przewodniczącemu zadania egzaminacyjne wraz z brudnopisem odpowiedzi.
8.    Kolejnym etapem jest prezentacja pracy magisterskiej przez studenta, student przedstawia cel pracy, tezy, narzędzia badawcze, wyniki i wnioski. Członkowie Komisji Egzaminacyjnej maja prawo zadać pytania dotyczące pracy magisterskiej.
9.    Komisja Egzaminacyjna ocenia wyniki Egzaminu w głosowaniu tajnym (bez obecności studenta) i podejmuje decyzję większością głosów.

Praca magisterska
§ 5

1. Praca magisterska jest częścią egzaminu dyplomowego, której napisanie i obrona stanowi jeden z warunków ukończenia studiów magisterskich.

2.    Tematy prac magisterskich opiniuje Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia, a następnie przedstawia Dziekanowi Wydziału celem zatwierdzenia.
3.    Temat pracy magisterskiej powinien odpowiadać wykształceniu kierunkowemu i przygotowaniu do wykonywania zawodu.
4.    Praca magisterskiej ma wskazywać na:
 -     opanowanie wiedzy w zakresie pielęgniarstwa,
 -     opanowanie naukowych metod pracy,
 -     umiejętność formułowania wniosków,
 -     opanowanie techniki pisania pracy naukowej.
5.    Praca magisterska powinna być oryginalnym opracowaniem studenta dokonanym pod kierunkiem promotora pracy, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi redagowania pracy magisterskiej.
6.    Pracę magisterską przygotowuje student pod kierunkiem nauczyciela akademickiego, będącego pracownikiem Uczelni, posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora.
7.    Dziekan Wydziału w uzasadnionych przypadkach może upoważnić do kierowania pracą magisterską nauczyciela spoza Uczelni, spełniającego kryteria określone w ust. 6.
8.    Najpóźniej w ostatnim dniu kończącym przedostatni semestr studiów student wypełnia Kartę realizacji pracy magisterskiej określającej ostateczny temat pracy magisterskiej i składa ją w dziekanacie.
9.    Student ma prawo przygotowania pracy magisterskiej w języku obcym.
10.    Oceny pracy magisterskiej dokonuje promotor pracy oraz recenzent. Do recenzentów stosuje się odpowiednio postanowienia § 5 ust. 6 i 7.
11.    Kryteria oceny pracy magisterskiej:
 -    zgodność treści pracy z tematem pracy,
 -    merytoryczna ocena pracy,
 -    ocena układu pracy, kolejności rozdziałów, podziału treści,
 -    charakterystyka doboru metod oraz wykorzystania źródeł,
 -    ocena formalnej strony pracy: poprawność językowa, technika pisania pracy, odsyłacze,
 -    możliwość wykorzystania pracy w praktyce zawodowej.
12.    Przy ocenie pracy magisterskiej stosuje się sześciostopniową skalę ocen:
 -   bardzo dobry (5,0)
 -   dobry plus (4,5)
 -   dobry (4,0)
 -   dostateczny plus (3,5)
 -   dostateczny (3,0)
 -   niedostateczny (2,0).
13.    Jeżeli ocena recenzenta pracy magisterskiej jest niedostateczna decyzję o dopuszczeniu studenta do egzaminu dyplomowego podejmuje Dziekan Wydziału, po zasięgnięciu opinii drugiego recenzenta i ta ocena jest ostateczna i wiążąca.
14.    Recenzje pracy są jawne. Student ma prawo zapoznać się z recenzjami.
15.    Student uzyskuje ocenę za pracę magisterską - średnią arytmetyczną oceny promotora i recenzenta.


§ 6

1. Student zobowiązany jest złożyć pracę magisterską nie później niż 14 dni przed zakończeniem ostatniego semestru studiów.

2.    Dziekan Wydziału, na wniosek promotora lub na zaopiniowany przez promotora wniosek studenta, może przesunąć termin złożenia pracy magisterskiej w razie:
 -    długotrwałej choroby studenta, potwierdzonej odpowiednim zaświadczeniem
 -    niemożności wykonania pracy dyplomowej w obowiązującym terminie z uzasadnionych przyczyn niezależnych od studenta.
3.    Termin złożenia pracy magisterskiej w przypadkach określonych może być przesunięty nie więcej niż o trzy miesiące.
4.    W razie dłuższej nieobecności promotora pracy magisterskiej, która mogłaby wpłynąć na opóźnienie terminu złożenia pracy przez studenta, Dziekan Wydziału zobowiązany jest wyznaczyć osobę, która przejmie obowiązek kierowania pracą.
5.    Zmiana promotora w okresie ostatnich sześciu tygodni przed terminem ukończenia studiów stanowi podstawę do przedłużenia terminu złożenia pracy dyplomowej o okres, o którym mowa w ust. 3.
6.    W wypadku złożenia pracy magisterskiej w terminie, o którym mowa w ust. 3 i 5 egzamin dyplomowy powinien odbyć się w terminie nieprzekraczającym dwa miesiące od daty jej złożenia.
7.    Jeżeli praca dyplomowa nie zostanie złożona w ustalonych terminach, Dziekan Wydziału może zezwolić studentowi na powtarzanie ostatniego semestru (roku) studiów lub skreśla studenta z listy studentów.
8.    Osoba skreślona z listy studentów z powodu niezłożenia pracy dyplomowej ma prawo wznowić studia. Wznowienie studiów następuje na co najmniej jeden, ostatni semestr przewidziany planem studiów.
9.    W stosunku do studenta skreślonego z listy studentów z powodu niezłożenia pracy dyplomowej, Dziekan Wydziału, po konsultacji z promotorem, podejmuje decyzję o kontynuowaniu rozpoczętego tematu pracy lub o przydzieleniu nowego.
10.    Praca powinna być sporządzona w 1 egzemplarzu drukowanym dwustronnie oraz nagrana w trzech egz. na płycie CD-R lub DVD.
11.    Egzemplarz drukowany powinien być oprawiony w miękką okładkę i złożony w Dziekanacie. Egzemplarze nagrane na płytach zostaną wraz z drukami oceny  pracy magisterskiej dostarczone promotorowi oraz recenzentowi pracy.
12.    Wraz z pracą magisterską student składa oświadczenie dotyczące przestrzegania praw autorskich - oświadcza w nim, że praca została wykonana samodzielnie.
13.    Wszystkie prace magisterskie podlegają ocenie antyplagiatowej.
14.    Treść pracy magisterskiej powinna zostać złożona także w formie elektronicznej na krążku CD-R. lub DVD.

Wynik studiów
§ 7

1. Podstawą obliczenia wyniku studiów są:

 -    ocena średnia z toku studiów (średnia arytmetyczna ocen z egzaminów i zaliczeń)
 -    ocena pracy magisterskiej,
 -    ocena z egzaminu dyplomowego.
2.    Po zakończeniu egzaminu Komisja ustala końcową ocenę z egzaminu dyplomowego (średnia arytmetyczna ocen uzyskanych z części teoretycznej i praktycznej).
3.    Wynik studiów stanowi średnią ważoną obliczoną z następujących ocen:
 -    ocena średnia z toku studiów - waga 0,50,
 -    ocena pracy magisterskiej - waga 0,25,
 -    ocena z egzaminu dyplomowego - waga 0,25.
4.    Wynik studiów ustala się zgodnie z zasadą:
 -    5,00-4,51 bardzo dobry (5,0)
 -    4,50-4,21 dobry plus 4,5)
 -    4,20-3,71 dobry (4,0)
 -    3,70-3,21 dostateczny plus (3,5)
 -    3,20-3,0 dostateczny (3,0)
 -    poniżej 3,0 niedostateczny (2,0).
5.    Dokumentację przebiegu egzaminu dyplomowego magisterskiego stanowi protokół z przeprowadzonego egzaminu dyplomowego (część sprawdzająca wiedzę i część sprawdzająca umiejętności), protokół z oceny pracy magisterskiej oraz indeks studenta, a także indywidualny protokół ustalenia wyniku studiów i zbiorczy protokół egzaminu dyplomowego.

Uwagi końcowe
§ 8

1. Student, który złożył egzamin dyplomowy z oceną co najmniej dostateczną otrzymuje tytuł: magistra pielęgniarstwa.

2.    W razie nieprzystąpienia do egzaminu w ustalonym terminie z przyczyn usprawiedliwionych, Dziekan Wydziału wyznacza nowy termin egzaminu dyplomowego.
3.    Nieobecność na egzaminie dyplomowym musi być usprawiedliwiona drukiem urzędowym w terminie do 3 dni od daty egzaminu dyplomowego.
4.    W przypadku uzyskania z egzaminu dyplomowego oceny niedostatecznej lub nieprzystąpienia do tego egzaminu w ustalonym terminie z nieusprawiedliwionych przyczyn, Dziekan Wydziału wyznacza drugi termin egzaminu jako ostateczny.
5.    Powtórny egzamin może odbyć się nie później niż do dnia 30 września br.
6.    W przypadku niezdania egzaminu dyplomowego lub nieprzystąpienia do niego w drugim terminie, Dziekan Wydziału skreśla studenta z listy studentów lub na wniosek studenta wydaje decyzję o powtórzeniu ostatniego semestru (roku) studiów.

 

Załączniki: (dokumenty w formacie MS WORD)

- nr 1. Karta zgłoszenia tematu pracy magisterskiej.
- nr 2. Ocena pracy magisterskiej (promotor). (pdf)
- nr 3. Recenzja pracy magisterskiej (recenzent). (pdf)
- nr 4. Ogólne wytyczne dotyczące techniki pisania pracy magisterskiej.
- nr 5. Oświadczenie dotyczące przestrzegania praw autorskich.
- nr 6. Protokół egzaminu teoretycznego.
- nr 7. Indywidualny protokół egzaminu dyplomowego.
- nr 8. Zbiorczy protokół egzaminu dyplomowego.
- nr 9. Decyzja o dopuszczeniu pracy dyplomowej do kontroli w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym.
- nr 10. Regulamin realizacji i przebiegu egzaminu dyplomowego magisterskiego na kierunku Pielęgniarstwo.
- nr 11. Oświadczenie o zgodności wersji drukowanej i cyfrowej pracy magisterskiej z wersją przełożoną do antyplagiatu (składane w dziekanacie wraz z wersją wydrukowaną i cyfrową pracy, oświadczenia nie dołącza się do pracy).

 

 
Tematy prac

OBSZARY TEMATYCZNE

PROMOTORÓW PRAC MAGISTERSKICH 2020/2021

Po dokonaniu wyboru promotora i tematyki prac, proszę wypełnić kartę zgłoszenia tematu pracy magisterskiej i złożyć w wersji papierowej w dziekanacie.

prof. dr hab. n. med. Witold Pilecki, lekarz chorób wewnętrznych

 • jakość życia pacjentów z zakresu chorób przewlekłych,
 • jakość życia pacjentów z zakresu chorób wewnętrznych,
 • patofizjologia
 • inne po uzgodnieniu

 

dr n. med. Jarosław Czeszejko – Sochacki, lekarz alergolog, pediatra

 • alergologia,
 • pediatria,
 • ocena stanu wiedzy rodziców na temat jednostek chorobowych
 • jakość życia pacjentów,
 • ocena stanu wiedzy personelu medycznego na temat schorzeń
 • inne po uzgodnieniu

 

dr n. med. Elżbieta Grajczyk

 • jakość życia pacjentów ze schorzeniami z zakresu chorób wewnętrznych, neurologicznych, zakaźnych,
 • ocena stanu wiedzy pacjentów i ich rodzin na temat schorzeń,
 • epidemiologia chorób zakaźnych, bioterroryzm,
 • zakażenia szpitalne, zachowania zdrowotne personelu medycznego,
 • pielęgniarstwo psychiatryczne
 • inne po uzgodnieniu

 

dr n. pr. Andrzej Maciejewski, prawnik

 • zagadnienia z zakresu prawa pracy
 • prawa i obowiązki pracowników medycznych
 • odpowiedzialność pielęgniarek: cywilna, karna, zawodowa, pracownicza
 • prawa pacjenta
 • inne po uzgodnieniu

 

 dr n. o zdr. Barbara Prochota

 • pielęgniarstwo

 

dr n. med. Irena Smółka, prof. WSM

 • MEDYCYNA RODZINNA
 • PSYCHOTERAPIA
 • WIELOKULTUROWOŚĆ W PIELĘGNIARSTWIE
 • ODLEŻYNY
 • ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA
 • problemy LGBT w szeregach personelu pielęgniarskiego
 • problematyka bliskich związków, płciowości ( w tym kobiecości / męskości, wspólnotowości /sprawczości) i seksualności
 • komunikacja niewerbalna w  relacji pacjent – pielęgniarka i jej znaczenie  dla pacjenta
 • komunikacja niewerbalna   i jej znaczenie wśród pracowników  OIT
 • lęki społeczne i egzystencjalne  w szeregach pracowników OIT
 • agresja wśród personelu pielęgniarskiego OIT
 • diagnostyka indywidualnych zasobów jednostki w kontekście cech przydatności za­wo­dowej;
 • profilaktyki zagrożeń w miejscu pracy – stres, wypalenie zawodowe, mobbing, molestowanie seksualne, zachowania autodestrukcyjne;
 • indywidualne strategii radzenia sobie ze stresem w pracy personelu pielęgniarskiego
 • diagnostyka wczesnych objawów syndromu wypalenia zawodowego, opracowanie działań profilaktycznych; specyfika syndromu wypalenia psychicznego w zawodach narażonych na wysoki stres  wśród personelu OIT
 • poczucie alienacji w strukturze syndromu wypalenia psychicznego
 • lojalność jako psychologiczny czynnik efektywności pracy człowieka (koncepcje, pomiar lojalności).
 • depresja wśród studentów wydziałów pielęgniarskich
 • rola i zadania pielęgniarki wynikające z opieki nad pacjentem leczonym w Oddziale Intensywnej Terapii
 • rola i zadania pielęgniarki w opiec nad pacjentem poddawanym znieczuleniu: ogólnemu, przewodowemu, miejscowemu
 • standardy praktyki pielęgniarskiej w anestezjologii.
 • współczesne poglądy na wieloaspektowe przygotowanie pacjenta do znieczulenia;
 • zasady pracy zespołu interdyscyplinarnego w anestezjologii;
 • odrębności znieczulenia pacjenta w różnych specjalnościach chirurgicznych;
 • zasady przygotowania pacjenta do każdego rodzaju znieczulenia;
 • czynniki gwarantujące bezpieczeństwo pacjenta od momentu przyjęcia na blok operacyjny do chwili przekazania na oddział specjalistyczny;
 • procedury anestezjologiczne wobec dawców i biorców organów
 • zasady kontroli pomiarów standardowych i specyficznych, takich jak: pomiar ciśnienia tętniczego metodą krwawą, pomiar ciśnienia śródczaszkowego, bilans płynu mózgowo-rdzeniowego, pomiar ciśnienia
 • jakość życia pacjentów chorych przewlekle;
 • trudności psychospołeczne pacjentów chorych przewlekle;
 • czynniki ryzyka życia rodzinnego wśród pracowników OIT
 • ocena jakości usług w ramach OIT
 • organizacja i ewaluacja opieki nad pacjentami przewlekle chorymi: w ramach opieki szpitalnej, ambulatoryjnej i domowej;
 • determinanty zdrowia,
 • metody i narzędzia implementacji programów zdrowia publicznego,
 • opieka zdrowotna a zdrowie publiczne aspekty socjomedyczne i ekonomiczne.
 • poglądy osobiste pielęgniarek i ratowników medycznych na wielokulturowość w pielęgniarstwie
 • wielokulturowość a  stan faktyczny poglądów na ten temat w  szeregach  pracowników medycznych 
 • zagrożenia zawodowe pielęgniarek w dobie pandemii
 • inne po uzgodnieniu

 

dr n. med. Lucyna Sochocka

 • profilaktyka i promocja zdrowia, zdrowy styl życia
 • cukrzyca, zwłaszcza typu 1
 • opieka nad noworodkiem, wcześniakiem, dzieckiem we wszystkich okresach rozwoju
 • ból, metody oceny natężenia bólu
 • psychologiczne następstwa porodów przedwczesnych, opieka nad rodzicami
 • prawa pacjenta, zwłaszcza prawa dziecka w szpitalu
 • chirurgia jednego dnia
 • inne po uzgodnieniu

 

dr n. med. Mariusz Stachowiak

 • chirurgia,
 • interna,
 • ginekologia,
 • pielęgniarstwo psychiatryczne,
 • pielęgniarstwo ratunkowe,
 • neurologia – udary
 • świadome rodzicielstwo
 • inne po uzgodnieniu

 

dr n. hum. Celina Witkowska

 • jakość życia pacjentów z wybraną jednostką chorobową
 • starzenie się społeczeństwa jako problem społeczny
 • problemy społeczno-zdrowotne osób chorych
 • andragogika
 • inne po uzgodnieniu

 

 dr n. o zdr. Wiesław Zielonka, prof. WSM

 • pielęgniarstwo ratunkowe,
 • pierwsza pomoc,
 • ocena wiedzy pacjentów z zakresu chorób wewnętrznych, chirurgicznych,
 • ocena wiedzy różnych grup społecznych z zakresu udzielania pierwszej pomocy,
 • dydaktyka medyczna,
 • zarządzanie w służbie zdrowia,
 • stany zagrożenia życia,
 • jakość życia pacjentów z wybraną jednostką chorobową,
 • Szpitalne Oddziały Ratunkowe,
 • system Państwowego Ratownictwa Medycznego,
 • pielęgniarstwo operacyjne,
 • ocena stanu wiedzy rodziców i/lub opiekunów na temat opieki nad dziećmi w różnych stanach chorobowych zagrażających życiu i zdrowiu,
 • problematyka uzależnień,
 • transplantologia
 • inne po uzgodnieniu

 

 prof. dr hab. n. farm. Zbigniew Rykowski

 • używki – alkohol, nikotynizm, narkomania, dopalacze,
 • zatrucia np. tlenkiem węgla,
 • nadużywanie leków,
 • farmakologia

 

 prof. dr hab. n. med. Stanisław Pielka - lekarz

 • chirurgia,
 • traumatologia,
 • epidemiologia,
 • opieka długoterminowa (DPS),
 • geriatria,
 • rehabilitacja

 
Antyplagiat

Regulamin Antyplagiatowy w Wyższej Szkole Medycznej w Legnicy

 • §1

Regulamin określa tryb i zasady funkcjonowania procedury antyplagiatowej oraz sposób korzystania przez jednostki organizacyjne z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego w Wyższej Szkole Medycznej w Legnicy

 • §2

Procedura antyplagiatowa ma zastosowanie do wszystkich prac licencjackich, magisterskich powstających w Uczelni, a pozytywny wynik tej kontroli jest warunkiem dopuszczenia pracy do egzaminu dyplomowego zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (DZ.U. z 2018 r. poz. 1668) – zwana dalej Ustawą

 • §3

JSA jest narzędziem wspomagającym promotorów podczas sprawdzania pracy dyplomowej, które bada ja pod katem zapożyczeń, manipulacji na tekście i obecności w tekście obcych stylów. System nie wykazuje jednoznacznie, czy praca dyplomowa jest plagiatem, dostarcza natomiast informacji, które maja ułatwić promotorowi podjęcie decyzji o dopuszczeniu pracy do obrony

Bazami porównawczymi w JSA są: Ogólnopolskie Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych (ORPPD), baza dokumentów OpenAccess baza aktów prawnych i orzeczeń sądowych i administracyjnych, Internet, w tym Wikipedia

 • §4
 1. Administratorem systemu JSA w Uczelni jest informatyk uczelni. Uprawnienia do przeglądu i wykorzystania funkcji systemu posiada Dziekan.
 2. Osobami uprawnionymi do kontroli pisemnych prac licencjackich i magisterskich są w systemie wyłącznie promotorzy prac dyplomowych.
 3. W celu otrzymania dostępu do Jednolitego Systemu Antyplagiatowego, dziekan wydziału przekazuje imienną listę promotorów (imię i nazwisko promotora, tytuł naukowy, adres e-mailowy) do administratora JSA.
 4. O dopuszczeniu studenta do dalszej procedury dyplomowania na podstawie kontroli antyplagiatowej przedłożonej pracy dyplomowej decyduje promotor.
 • §5

Promotor na podstawie posiadanych uprawnień w JSA po przekazaniu pracy przez autora pracy w systemie:

1) rejestruje zlecenie badania danej Pracy wraz z wymaganą metryką,

2) dodaje pracę

3) uruchamia badanie pracy.

Weryfikacja pracy w JSA realizowana jest w terminie wskazanym w dokumentacji systemu.

Po zakończeniu badania, JSA zwraca Promotorowi raport z badania.

 Promotor po otrzymaniu raportu z badania, analizuje raport uwzględniając wszystkie elementy wskazane przez JSA tj. analizę manipulacji na tekście pracy, stylometrię oraz procentowy rozmiar prawdopodobieństwa, w tym porównanie uznanych za zapożyczone fragmentów badanej pracy ze wskazanymi źródłami zapożyczeń.

JSA jest narzędziem wspierającym Promotora w ocenie samodzielności pracy. Po zapoznaniu się z raportem z badania oraz analizie raportu Promotor akceptuje pracę w zakresie zgodności z przepisami o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym w zakresie samodzielności pracy przekazanej przez autora pracy.

 Promotor po otrzymaniu raportu może w badanej pracy wykluczyć fragmenty, które w sposób nieuzasadniony zostały wskazane jako zapożyczenia, opatrując je stosownymi komentarzami i przeliczyć wynik. Może zrobić to wyłącznie przed akceptacją raportu.

W przypadku gdy wyniki raportu z badania oraz jego analiza nie budzą wątpliwości Promotora związanych z rozmiarem zapożyczeń lub manipulacji w celu ukrycia niesamodzielności pracy, Promotor akceptuje raport badania po czym drukuje „Raport ogólny” i w sekcji „Wnioski” tego raportu dokonuje stosownych oznaczeń dotyczących wyników badania.

W przypadku stwierdzenia manipulacji na tekście utrudniającej badanie antyplagiatowe, praca może zostać cofnięta  do poprawy w wyznaczonym przez promotora terminie. Poprawioną, kolejną wersję pracy dostarczoną przez studenta należy poddać  kolejnej próbie w ramach poprzedniego badania.

 System pozwala na zarejestrowanie trzech prób w ramach jednego badania.

- Jeżeli w wyniku oględzin raportu z wyniku badania praca uznana zostanie uznana za samodzielną, promotor we wnioskach z Raportu odznacza właściwe pole  wyboru, które informuje, że praca nie wskazuje istotnych podobieństw i wnioskuje o dopuszczenie jej do obrony.

 - Jeżeli opinia promotora wskazuje, że praca pomimo przekroczenia dopuszczalnej wartości współczynników, nie  zawiera niedopuszczalnych zapożyczeń, prace uważa się za zakwalifikowana do obrony.

 - JSA nie może decydować o popełnieniu plagiatu, ostateczna decyzja o przyjęciu pracy do obrony zależy od promotora po szczegółowej analizie wskaźników kontroli tekstu pracy systemem JSA.

 • §6

Raport z badania pracy dyplomowej w JSA zawiera:

- metrykę badania, która zawiera wszystkie dane wprowadzane do badania oraz informacje o przeprowadzonych próbach, w tym numer próby;

- analizę tekstu, która służy do oceny, czy na tekście badanej pracy zostały wykonane ewentualne manipulacje. Obejmuje ona statystykę oraz wykres rozkładu długości wyrazów w tekście.

 • w statystyce wyszczególniona jest :
 • liczba znaków specjalnych i znaków spoza alfabetu języka pracy dyplomowej oraz dla porównania liczba wszystkich znaków w pracy dyplomowej
 • liczba wyrazów nierozpoznawalnych oraz dla porównania liczba wszystkich wyrazów w badanej pracy dyplomowej
 • stylometria czyli porównanie stylu poszczególnych fragmentów pracy do ogólnego stylu badanej pracy dyplomowej
 • wykres obrazujący rozkład procentowy długości wyrazów w badanej pracy dyplomowej w odniesieniu do uśrednionego rozkładu długości wyrazów całej bazy ORPPD (kolor fioletowy). Wątpliwości powinny budzić wysokie wartości na skali na początku i na końcu wykresu.

- procentowy rozmiar podobieństwa (PRP), która wskazuje, jaki procent pracy został zapożyczony ze wszystkich baz referencyjnych. Referencyjne bazy porównawcze zawierają: nazwy bazy, wykryte podobieństwo-lista źródeł, lista pasaży podobieństw – lista znalezionych fraz.

JSA prezentuje wartości PRP w trzech kolorach: zielonym, pomarańczowym i czerwonym, które korespondują z ustawionym poziomem tolerancji każdego wskaźnika.

Kolor zielony oznacza, że skala podobieństwa nie przekracza poziomu wskaźnika

Kolor pomarańczowy oznacza, że poziom tolerancji został przekroczony – wartość PRP jest podwyższona i jest zalecane sprawdzenie danych szczegółowych wyników treści pracy.

Kolor czerwony oznacza, że poziom tolerancji oraz ostrzegawczy poziom podwyższonej tolerancji zostały przekroczone, wartość PRP jest wysoka i niezbędne jest sprawdzenie danych szczegółowych wyniku w treści pracy.

 • §7

Praca, która nie zostanie oddana do sprawdzenia w JSA przed planowanym terminem złożenia egzaminu dyplomowego, nie może zostać dopuszczona do obrony w tym terminie.

 Praca, która nie zostanie sprawdzona w JSA przed planowanym terminem złożenia egzaminu dyplomowego, nie może zostać dopuszczona do obrony w tym terminie.

 • §8

Po analizie wyników kontroli antyplagiatowej pracy dyplomowej, promotor podejmuje decyzję o akceptacji, podpisując wypełniony przez siebie raport i przekazuje go studentowi. Student ma obowiązek dostarczyć go niezwłocznie po otrzymaniu do dziekanatu, celem dołączenia do akt studenta.

Jeżeli na podstawie analizy wyników kontroli antyplagiatowej  i opinii promotora promotor uzna, że praca przedstawiona przez studenta może nosić znamiona plagiatu, wnioskuje się o niedopuszczenie studenta do egzaminu  dyplomowego. Promotor obowiązany jest do złożenia wniosku do Rektora o wszczęcie postepowania dyscyplinarnego.

W przypadku negatywnej weryfikacji pracy dyplomowej w toku procedury antyplagiatowej, autor  tej pracy zostanie poinformowany pisemnie o negatywnej weryfikacji w terminie 7 dni przez promotora.

 • §9

Wobec autora pracy , w stosunku której zachodzi prawdopodobieństwo plagiatu, w terminie 14 dni od przekazania informacji, Rektor przeprowadza postepowanie wyjaśniające  w trybie określonym w art. 287 ust. 2 pkt. 1-5 Ustawy

 • §10

Merytoryczny nadzór nad funkcjonowaniem w Uczelni systemu antyplagiatowego sprawuje Rektor

 • §11

Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie określa Ustawa oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie

 
Wytyczne techniczne/Wzory do pobrania

Wytyczne dotyczące redagowania pracy magisterskiej

   Uwagi ogólne

Wykonanie pracy magisterskiej obejmuje przeprowadzenie uzgodnionego z promotorem projektu badania według ściśle określonej metodyki oraz przygotowanie pracy zgodnie z zasadami akceptowanymi w Wyższej Szkole Medycznej w Legnicy.

Składowe poprawności tekstu pracy magisterskiej:

  A aspekt merytoryczny,  
  B aspekt metodologiczny,  
  C aspekt ortograficzno-stylistyczny.

Praca magisterska powinna:

 • tworzyć spójną, logiczną całość;
 • być napisana z uwzględnieniem kanonu języka polskiego – z poszanowaniem reguł ortografii, gramatyki oraz składni. Od tego wymogu nie ma wyjątków!

1.  Nie należy pisać w pierwszej osobie liczby pojedynczej np.:
„Ja postaram się przedstawić...”, „Pragnę zacząć od...”, „Jak zaznaczyłem/łam…”, „W mojej pracy”.
a używać strony biernej.

2.  Nie należy używać kolokwializmów, języka potocznego np.:
„pielęgniarka dogaduje się z pacjentem”

3.    Temat pracy powinien być:

- zgodny ze specjalnością studiów (pielęgniarstwo)
- krótki i ogólny, a jednocześnie precyzyjny i wyrazisty

 

    Części składowe pracy magisterskiej

Strona tytułowa
Spis treści
Wykaz skrótów
Wstęp
1. Teoretyczne podstawy zagadnień zawartych w temacie pracy w świetle literatury przedmiotu
2. Metodyka badań
    2.1. Cel badań
    2.2. Szczegółowe problemy i hipotezy badawcze
    2.3. Metody i narzędzia badawcze
    2.4. Organizacja i przebieg badań
    2.5. Charakterystyka materiału badanego/grupy badanej
    2.6. Opis metod analizy statystycznej
Wyniki badań
Wnioski
Dyskusja
Streszczenie
Słowa kluczowe
Summary
Keywords
Piśmiennictwo
Spis tabel
Spis wykresów
Spis rysunków (fotografii, schematów, itp.),
Aneks
  •    Załącznik 1. Oświadczenie o samodzielności przygotowania pracy oraz opcjonalnie:
  •    Załącznik 2. Zgoda dyrektora/kierownika/prezesa podmiotu leczniczego/szkoły/ośrodk/stowarzyszenia na przeprowadzenie badań
  •    Załącznik 3. Kwestionariusz ankiety własnego autorstwa/Kwestionariusz narzędzia standaryzowanego

Ad. Strona tytułowa pracy (według wzoru WSM w Legnicy- Załącznik)
•    tytuł pracy i informacje na stronie tytułowej nie kończą się kropką.

Ad. Spis treści (należy wygenerować automatycznie, a potem sformatować zgodnie z wymogami edytorskimi):

 • czcionka Times New Roman 12 pkt, odstęp między wierszami 1,5;
 • strona wyjustowana, numer strony przy zewnętrznym marginesie (między tekstem a numerem strony znaki wiodące – kropki ..........);
 • nie używa się słowa „rozdział”, podaje się kolejny numer części pracy.

Ad. Wykaz skrótów umieszczany jest na początku pracy, bezpośrednio po Spisie treści:

 • wykaz obejmuje listę, w porządku alfabetycznym, wszystkich skrótów użytych w pracy, podając obok po myślniku ich pełną nazwę np.:

m.in. – między innymi,
np. – na przykład,
art. – artykuł,
tzw. – tak zwany;

 • skróty wprowadzane są do wszystkich nazw złożonych, np.

ŚOZ – Światowa Organizacja Zdrowia,
WHO (ang. World Health Organization) – Światowa Organizacja Zdrowia;

 • dopuszcza się skróty anglojęzyczne w przypadku, gdy nie ma uznanego mianownictwa w języku polskim np.: BMI (ang. Body Mass Index) – wskaźnik masy ciała.

Ad. Wstęp

 • wstęp stanowi wprowadzenie do tematu pracy, w którym należy:

•  zarysować ogólne tło badanego problemu oraz wskazać znaczenie wybranego tematu pracy
•  określić problematykę, cel i zakres pracy – koniecznie wyznaczyć cel pracy;
•  przedstawić ogólne informacje o zawartości poszczególnych części pracy;
•  zwięźle scharakteryzować wykorzystaną literaturę przedmiotu i materiały źródłowe – skąd i jak zbierano informacje: zarówno do części teoretycznej (literatura krajowa i zagraniczna), jak i części empirycznej;

 • wstęp powinien być krótki – od 1 do 2 stron

Ad. Teoretyczne podstawy zagadnień zawartych w temacie pracy w świetle literatury przedmiotu

W części teoretycznej pracy przedstawiane są tylko te zagadnienia, które wiążą się z problematyką badawczą a także tematem całego opracowania. Treści muszą być logicznie spójne, przejrzyste i bez powtórzeń.

W tekście pracy należy:

 • uporządkować tekst pracy zgodnie z kolejnością rozdziałów, podrozdziałów i punktów w podrozdziałach
 • wyraźnie oddzielić od siebie ciągi logiczne odrębnych myśli poprzez stosowanie akapitów.

Tytuł rozdziału teoretycznego powinien zawierać określenie głównego zagadnienia zawartego w temacie pracy z dopiskiem „w świetle literatury przedmiotu”.

Tytuły rozdziałów (pierwszego poziomu) muszą rozpoczynać się od nowej strony, około 4 cm od górnego marginesu, muszą być wyśrodkowane i poprzedzone nazwą rozdziału także wyśrodkowaną. Należy je pisać czcionką Times New Roman, pogrubioną, o rozmiarze 16 pkt, z zachowaniem pojedynczego odstępu między wierszami.

Tytuły podrozdziałów (poziomu drugiego) muszą być wyrównane do lewej strony, z zachowaniem wcięcia 1,25 cm. Należy je pisać, czcionką Times New Roman, pogrubioną, o rozmiarze 14 pkt, z zachowaniem pojedynczego odstępu między wierszami.

W tytułach rozdziałów i podrozdziałów nie umieszcza się kropki na końcu.

Opracowanie teoretyczne nie powinno przekraczać 30% całości objętości pracy.

Sposób zapisu rozdziałów i podrozdziałów:

1. Teoretyczne podstawy zagadnień zawartych w temacie pracy w świetle literatury przedmiotu
  1.1………
    1.1.1……
    1.1.2……
  1.2………
  1.3………

 

Cytaty stosowane w pracy:

Cytat (w wąskim rozumieniu) jest dosłownym przytoczeniem cudzych słów (także zapisanych), jednoznacznie wyróżnionych w tekście znakiem „cudzysłowu i kursywą”. Cytat należy przytaczać w postaci oryginalnej, skracając cytat, opuszczone fragmenty lub pojedyncze wyrazy cytowanego tekstu należy zastąpić trzema kropkami ujętymi w nawias okrągły (...).

Przytaczanie wiadomości/informacji z publikacji poprzedników, przytaczanie danych bibliograficznych, wskazanie źródeł informacji naukowych bez dosłownego ich przytaczania wymaga wskazania numeru pozycji/źródła w nawiasie kwadratowym [….] .Po cytacie należy umieścić w nawiasie kwadratowym cyfrę, która będzie odnośnikiem do konkretnego przypisu w piśmiennictwie umieszczonym na końcu pracy. System Vancouver, tzw. system numeryczny (ang. Vancouver System)

Należy unikać nadmiernej liczby cytatów!

 

Ad. Metodyka badań

Opracowanie części metodologicznej powinno stanowić 50 - 60% całości objętości pracy.
Cel badań musi być jasno określony i być zgodny zarówno z tematem pracy, jak i jej treścią.
Problemy badawcze: Pytania rozstrzygnięcia Kto? Co? Czy? Ile?, Jak silne?, Jak często?, Jaka jest relacja między…? „Czy istnieje związek między …?”
Hipotezy – propozycje twierdzeń naukowych; odpowiedzi na pytania badacza. Prawidłowa hipoteza: dostarcza odpowiedzi na pytanie wynikające z problemu badawczego.

 

Metody i narzędzia badawcze

•  metoda sondażu diagnostycznego,
•  metoda analizy i krytyki piśmiennictwa,
•  metoda badania dokumentów.

Narzędzia badawcze: autorskie kwestionariusze wywiadu i ankiety, testy/ standaryzowane narzędzia pomiaru np.:

 • Inwentarz Zachowań Zdrowotnych (IZZ), Lista Kryteriów Zdrowia (LKZ), Skala Kompetencji Osobistej (KompOs),
 • Skala Akceptacji Choroby – AIS  (ang. Acceptaccce of Illnes Scale), Lista Oczekiwań Pacjenta – PRF (ang. Patient Reguest Form),
 • Skala przystosowania psychicznego do choroby nowotworowej Mini-MAC (ang. Mental Adjustment to Cancer),
 • Kwestionariusz Przekonań na temat Kontroli Bólu – BPCQ (ang. The Beliefs about Pain Control),
 • Kwestionariusza Orientacji życiowej A. Antonovskiego SOC-29,(ang. Sence of Coherence Scale).

Organizacja i przebieg badań:

 • okres prowadzenia badań;
 • miejsce prowadzenia badań;
 • kryteria włączenia do badana;
 • kryteria wyłączenia z badania;
 • tok postępowania badawczego.

Charakterystyka materiału badanego/grupy badanej

- materiał badany: może obejmować: dokumentację medyczną, szczepy bakteryjne,
- grupa badana: dotyczy ludzi – charakterystyka grupy badanej, porównawczej i kontrolnej: opis badanej grupy na podstawie danych uzyskanych z metryczki zamieszczonej w kwestionariuszu, np. czynniki socjodemograficzne badanej populacji: wiek, płeć, stan cywilny, miejsce zamieszkania, poziom wykształcenia, aktywność zawodowa, staż pracy, status społeczny. Należy opisać tylko te dane, które są istotne z punktu widzenia problemów badawczych. Charakterystykę grupy dobrze jest przedstawić w tabeli.
Należy unikać doboru liczebności grupy równej 100 osób (np.: 97 osób, 103 osoby, 127 osób….).

 

Opis metod analizy statystycznej

– opis zastosowanych metod statystycznych służących analizie danych statystycznych np.: testy t studenta, analiza korelacji, analiza wariancji, analiza regresji. Należy uzasadnić dobór metod statystycznych do weryfikacji postawionych hipotez lub odpowiedzi na postawione pytania badawcze.

Ad. Wyniki badań

Prezentowane powinny być w postaci liczbowej (N=…) oraz procentowej (…%)
Weryfikacja przyjętych hipotez powinna być przeprowadzona w oparciu o rzetelne testy statystyczne.
Na podstawie zebranych danych należy zweryfikować przyjęte hipotezy badawcze
Zebrane dane i uzyskane wyniki należy przedstawić w postaci graficznej (wykresy/ ryciny/tabele) uwzględniając słowną interpretację zapisów przedstawionych w tabeli/na wykresie/rycinie.
Tabele i ryciny nie mogą dublować tych samych wyników;
Prezentacji wyników badań dokonać należy zgodnie z kolejnością założonych problemów badawczych.

 

Ad. Wnioski
Prezentowane zgodnie z kolejnością założonych problemów badawczych:
Muszą być zgodne z celem pracy i odpowiadać na postawione w pracy problemy badawcze lub być potwierdzeniem lub zaprzeczeniem postawionych hipotez;
Nie powinny być powtórzeniem uzyskanych wyników;
Nie powinny stanowić subiektywnej opinii badacza

 

Ad. Dyskusja

W tej części pracy magisterskiej nie należy powtarzać wyników badań własnych;
Ta część pracy jest:
- porównaniem wyników badań własnych z wynikami uzyskanymi przez innych badaczy prezentowanymi w literaturze przedmiotu;
- dokonaniem krytycznej oceny różnic i zgodności, do których dochodzi badacz podczas analizy zebranego piśmiennictwa.
Dyskusja powinna dotyczyć problemów badawczych.
Powinna stanowić 10 – 20% całości objętości pracy.

 

Ad. Piśmiennictwo – to umieszczony na końcu pracy uporządkowany spis wykorzystanych źródeł i literatury;

- podaje się zgodnie z Systemem Vancouver, tzw. system numeryczny (ang. Vancouver System), uwzględniający pozycje wg kolejności wykorzystania w treści pracy
- musi zawierać wszystkie cytowane w pracy pozycje (nie mniej niż 40 pozycji), z najnowszego naukowego piśmiennictwa (z ostatnich 10 lat),
- pozycje piśmiennictwa zestawia się zgodnie z przyjętym systemem cytowania, zaczynając od nazwiska autora i pierwszej litery imienia, następnie podaje się tytuł, numer wydania, wydawnictwo oraz miejsce i rok wydania;
* w przypadku, gdy praca nie ma wymienionych autorów zestawia się ją według pierwszych liter tytułu;
* dopuszcza się cytowanie stron internetowych tylko, gdy niemożliwe jest dotarcie
* do innych źródeł – nie może być więcej niż 20% takich pozycji w całym spisie piśmiennictwa;
* piśmiennictwo dzieli się na wyodrębnione, zatytułowane trzy grupy źródeł: wydawnictwa zwarte i artykuły, akty prawne oraz dokumenty elektroniczne;
* w wykazie aktów prawnych obowiązuje zasada chronologiczna;
* przy czym pozycje piśmiennictwa mogą być numerowane w poszczególnych grupach źródeł;
* w doborze i zapisie piśmiennictwa obowiązują zasady Vancouver, jako zasady preferowane w piśmiennictwie medycznym.

 

Zasady opisu bibliograficznego

 • wydawnictwo zwarte (książka): Elementy obowiązkowe opisu: 1. Autor/Autorzy, 2. Tytuł wyróżniony kursywą, 3. Nazwa wydawnictwa, 4. Miejsce wydania, 5. Rok wydania.
 • Przykład: Juczyński Z.: Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia. Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa 2012.
 • rozdział w wydawnictwie zwartym (rozdział w książce). Elementy obowiązkowe opisu: 1. Autor/Autorzy rozdziału, 2. Tytuł rozdziału, [w:] 3. Autor/Autorzy dokumentu macierzystego, 4. Tytuł dokumentu macierzystego, 5. Nazwa wydawnictwa, 6. Miejsce wydania, 7. Rok wydania, 8. Strony.
 • Przykład: Gotlib J., Pańczyk M.: Badania naukowe w pielęgniarstwie [w:] B. Czarkowska-Pączek Egzamin magisterski z pielęgniarstwa. Repetytorium z zakresu wiedzy. Wyd. Edra Urban & Partner, Wrocław 2016: 43-56.
 • artykuł w wydawnictwie ciągłym (artykuł w czasopiśmie). Elementy obowiązkowe opisu: 1. Autor/Autorzy artykułu, 2. Tytuł artykułu, 3. Tytuł wydawnictwa ciągłego, 4.  Wydanie, Lokalizacja w obrębie dokumentu macierzystego (rok, nr zeszytu, strony) Przykład: Barczykowska E., Grabinska M.: Dylematy rodziców podczas rehabilitacji dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym – studium przypadku. Pielęgniarstwo neurologiczne i neurochirurgiczne 2012; 1(1):23-28.
 • Należy uwzględnić skróty międzynarodowe czasopism.
 • kilku autorów: przy maksymalnie trzech autorach, należy w opisie wymienić wszystkie nazwiska;
 • jeśli w tytule jest więcej niż trzech autorów, należy podać pierwsze nazwisko
 • oraz w nawiasie kwadratowym: [et al.] lub [i in.], trzymając się konsekwentnie terminologii łacińskiej bądź polskiej;
 • prace zbiorowe: w przypadku prac zbiorowych należy podawać nazwisko redaktora naukowego;
 • przy powoływaniu się na źródło internetowe należy podać link do publikacji oraz datę rzeczywistego przeglądania dokumentu, ujmując ją w nawiasy kwadratowe: [dostęp dd.mm.rrrr]. Należy zwracać uwagę na poprawny zapis linku – bez spacji i polskich znaków.

Pochodzące z innych dzieł fragmenty tekstów, ilustracje, wykresy, schematy, tabele itp. są chronione prawem autorskim, należy zatem wskazać ich pochodzenie. Cytat zabezpiecza przed oskarżeniem o plagiat. Podobne informacje pochodzące z kilku prac należy zredagować „swoimi słowami” i odpowiednio je zacytować. Przytoczenie obcego tekstu bez cudzysłowu i odnośnika do jego źródła stanowi naruszenie prawa. Wykorzystanie mniej lub bardziej zmienionego obcego tekstu bez podania źródła również jest plagiatem.

Plagiat

Dosłowne przywłaszczanie fragmentów prac, artykułów, bez odpowiedniego cytowania stanowi niedopuszczalną kradzież intelektualną czyli plagiat i jest działaniem wbrew Ustawie o prawie autorskim. Art. 115:

1.    Kto przywłaszcza sobie autorstwo albo wprowadza w błąd co do autorstwa całości lub części cudzego utworu podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.

2.    Tej samej karze podlega, kto rozpowszechnia bez podania nazwiska lub pseudonimu twórcy cudzy utwór w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania.

Za „profilaktykę plagiatu” odpowiedzialny jest dyplomant oraz promotor.

Ad. Streszczenie
Streszczenie pracy powinno zawierać nie więcej niż 300 słów i przedstawiać w skrócie układ pracy:

Układ streszczenia:
Wstęp ( 2-4 zdania);
Cel pracy;
Materiał i metody
Wyniki
Wnioski.
Słowa kluczowe (od 3 do 5)
W pracach magisterskich wymagane jest streszczenie oraz słowa kluczowe w języku angielskim.

 

Ad. Aneks
Załączniki zawarte w aneksie mają charakter dokumentujący i zamieszane są opcjonalnie, w zależności od potrzeb i/lub koniczności.
Każdy załącznik powinien posiadać numer i źródło informacji.

Zasady edytowania pracy magisterskiej

- tekst wyjustowany, opracowany przy pomocy edytora tekstu z wykorzystaniem czcionki Times New Roman – wielkość czcionki podstawowej: 12 pkt, odstęp między wierszami: 1,5 wiersza, wielkość czcionki rozdziałów 16 pkt, podrozdziałów 14 pkt, odstęp między wierszami: 1 wiersz;
- orientacja strony – pionowa, format A-4, drukowana dwustronnie
- tekst wyjustowany (wyrównany do obu marginesów), średnio ok. 1800 znaków na stronie (ok. 64 znaków ze spacjami w 30 wierszach);
- marginesy lustrzane: góra 2 cm, dół 1,5 cm, wewnętrzny 3,5 cm, zewnętrzny 2 cm;
- włączona opcja – nie dziel wyrazów;
- akapity rozpoczęte wcięciem, wcięcie pierwszego wiersza akapitu 1,25 cm;
- dolna numeracja stron ciągła (wyśrodkowana), cyframi arabskimi; numeracja stron rozpoczyna się od wstępu (strona tytułowa jako pierwsza, ale bez umieszczonego numeru), rozmiar czcionki 12 pkt.;
- wszystkie główne elementy struktury pracy dyplomowej, muszą rozpoczynać się od nowej strony;
- tabele, rysunki, wykresy umieszczone w tekście muszą w całości znaleźć się na jednej stronie i nie mogą wykraczać poza określone marginesami wymiary stron. Muszą być czytelne i przejrzyste. Powinny być rozmieszczone centralnie w stosunku do lewego i prawego marginesu. Każda tabela i rysunek musi posiadać opis, który należy umieszczać poniżej wybranego obiektu;
- tabelom nadaje się kolejne cyfry rzymskie (bez kropki) oraz tytuł, który umieszcza się nad tabelą, natomiast źródło pod tabelą :
- rysunkom, wykresom itp. nadaje się cyfry arabskie, tytuł oraz źródło umieszczone pod (stosować czcionkę Times New Roman, normalnej grubości, o rozmiarze 10 pkt.),

Uwagi końcowe

- minimalna objętość całej pracy 50 stron (bez wliczania aneksów i załączników).
- minimalna liczebność grupy badanej 100 osób
- minimalna liczba pozycji piśmiennictwa - 40

Nad poziomem merytorycznym pracy, zachowaniem standardów metodologicznych prac oraz dobrym opracowaniem redakcyjnym czuwa promotor.

Ostatecznie pracę magisterską akceptuje promotor, o akceptacji pracy przez promotora świadczy podpis złożony na stronie tytułowej pracy magisterskiej.

Student – co najmniej 2 tygodnie przed ustalonym terminem obrony – powinien złożyć w Dziekanacie pracę zaakceptowaną przez promotora wraz z kompletem wymaganych dokumentów, w tym wydrukiem zaakceptowanej (podpisanej) wersji raportu z systemu antyplagiatowego.

Wzór pierwszej strony pracy dla studentów kierunku Pielęgniarstwo - studia II stropnia - pobierz.

Oświadczenie o przestrzeganiu praw autorskich - pobierz.
Oświadczenie o zgodności wersji drukowanej i cyfrowej pracy magisterskiej z wersją przełożoną do antyplagiatu (składane w dziekanacie wraz z wersją wydrukowaną i cyfrową pracy, oświadczenia nie dołącza się do pracy) - pobierz.