Zarządzenia Rektora

2023 r.

Zarządzenia Rektora 2023 r.
Zarządzenie Rektora nr 1/2023   w sprawie ustalenia liczebności grup na zajęcia dydaktyczne na Wydziale Pielęgniarstwa w Wyższej Szkole Medycznej w Legnicy

 
2022 r.

Zarządzenia Rektora 2022 r.
Zarządzenie Rektora nr 1/2022   w sprawie ustalenia liczebności grup na zajęciach dydaktycznych prowadzonych w formie ćwiczeń klinicznych w Wydziale Pielęgniarstwa w Wyższej Szkole Medycznej w Legnicy
 Zarządzenie Rektora nr 2/2022   w sprawie aktualizacji składu organów Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Wyższej Szkole Medycznej w Legnicy
 Zarządzenie Rektora nr 4/2022   w sprawie powołania członków Zespołu ds. Okresowej Oceny Pracowników na Wydziale Pielęgniarstwa w Wyższej Szkole Medycznej w Legnicy
 Zarządzenie Rektora nr 5/2022   w sprawie powołania Zespołu Programowo-Dydaktycznego na Wydziale Pielęgniarstwa w Wyższej Szkole Medycznej w Legnicy

 
2021 r.

Zarządzenia Rektora 2021 r.
Zarządzenie Rektora nr 1/2021 w sprawie ustalenia liczebności grup ćwiczeniowych na zajęciach prowadzonych w warunkach symulowanych na Wydziale Pielęgniarstwa w Wyższej Szkole Medycznej w Legnicy
 Zarządzenie Rektora nr 2/2021 w sprawie wprowadzenia zmian w "Regulaminie świadczeń dla studentów Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy"
 Zarządzenie Rektora nr 4/2021 w sprawie wprowadzenia "Regulaminu realizacji praktyk zawodowych w Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy"
 Zarządzenie Rektora nr 5/2021 w sprawie powołania na funkcję kierowniczą Prorektora ds. pielęgniarstwa
 Zarządzenie Rektora nr 6/2021 w sprawie aktualizacji układu organów Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Wyższej Szkole Medycznej w Legnicy
Zarządzenie Rektora nr  7/2021 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie realizacji praktyk zawodowych w Wyższej Szkole Medycznej w Legnicy
 Zarządzenie Rektora nr 8/2021 w sprawie opłat za za przeprowadzenie rekrutacji na studia na rok akademicki 2021/2022, opłat za usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2021/2022 oraz zasad płatności za usługi edukacyjne świadczone w Wyższej Szkole Medycznej w Legnicy
Zarządzenie Rektora nr 9/2021 w sprawie powołania na funkcję kierowniczą Prorektora ds. medycznych 
Zarządzenie Rektora nr 10/2021 w sprawie powołania na stanowisko Pełnomocnika Rektora ds. promocji
Zarządzenie Rektora nr 11/2021 w sprawie wprowadzenia Regulaminu prowadzenia kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz weryfikowacji efektów uczenia się z wykorzystaniem technologii informatycznych w Wyższej Szkole Medycznej w Legnicy

 
2020 r.

Zarządzenia Rektora 2020 r.
Zarządzenie Rektora nr 1/2020 w sprawie wprowadzenia zasad sprawowania wewnętrznego nadzoru nad aktami prawnymi wydawanymi przez organy Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy
Zarządzenie Rektora nr 3/2020 w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych
Zarządzenie Rektora nr 4/2020 w sprawie kształcenia na odległość na studiach drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Pielęgniarstwo
Zarządzenie Rektora nr 5/2020 w sprawie zmian w programie studiów na kierunku pielęgniarstwo, studia drugiego stopnia o profilu praktycznym dotyczących praktyk zawodowych
Zarządzenie Rektora nr 6/2020 w sprawie zasad ograniczonego funkcjonowania Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy w okresie epidemii
Zarządzenie Rektora nr 7/2020 w sprawie wprowadzenia procedury postępowania w sytuacji wystąpienia objawów chorobowych u studentów lub pracowników Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy w okresie epidemii COVID-19
Zarządzenie Rektora nr 8.1/2020 w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego 2020/2021
Zarządzenie Rektora nr 9/2020 w sprawie sposobu przeprowadzania egzaminów na odległość na studiach drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku pielęgniarstwo
Zarządzenie Rektora nr 10/2020 w sprawie wprowadzenia "Procedury bezpieczeństwa WSM w Legnicy w związku z zagrożeniem COVID-19"
Zarządzenie Rektora nr 11/2020 w sprawie organizacji kształcenia w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 w związku z zagrożeniem COVID-19.
Zarządzenie Rektora nr 11.1/2020 w sprawie ustalenia liczebności grup wykładowych, ćwiczeniowych i seminaryjnych na Wydziale Peilęgniarstwa w Wyższej Szkole Medycznej w Legnicy
Zarządzenie Rektora nr 13.1/2020 w sprawie aktualizacji składu organów Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Wyższej Szkole Medycznej w Legnicy
Zarządzenie Rektora nr 14/2020 w sprawie wprowadzenia w Wyższej Szkole Medycznej w Legnicy instrukcji postępowania w związku z COVID-19
Zarządzenie Rektora nr 15/2020 w sprawie terminu przekazywania materiałów dydaktycznych dla studentów w odniesieniu do zajęć dydaktycznych realizowanych w trybie zdalnym w związku z zagrożeniem COVID-19
Zarządzenie Rektora nr 16/2020 w sprawie zmian w programie studiów na kierunku pielęgniarstwo, studia II stopnia o profilu praktycznym dotyczących praktyk zawodowych
Zarządzenie Rektora nr 17/2020 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej w Wyższej Szkole Medycznej w Legnicy w roku akademickim 2020/2021
Zarządzenie Rektora nr 18/2020 w sprawie powołania członków Komisji Bioetycznej Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy, stanowiącego załącznik do Uchwały Senatu nr 8/2019 z dnia 23 marca 2019 roku
Zarządzenie Rektora nr 19/2020 w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora nr 1.1/2019 z dnia 23 marca 2019 roku w sprawie zasad i kryteriów doboru innych osób prowadzących zajęcia dydaktyczne w Wyższej Szkole Medycznej w Legnicy
Zarządzenie Rektora nr 20/2020 w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora nr 17/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia Zasad zatrudnienia nauczycieli akademickich w Wyższej Szkole Medycznej w Legnicy
Zarządzenie Rektora nr 21/2020 w sprawie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Wyższej Szkole Medycznej w Legnicy
Zarządzenie Rektora nr 22/2020 w sprawie wprowadzenia zasad funkcjonowania komisji dyscyplinarnej ds. studentów oraz odwoławczej komisji dyscyplinarnej ds. studentów, a także powołania rzecznika dyscyplinarnego ds. studentów w Wyższej Szkole Medycznej w Legnicy
Zarządzenie Rektora nr 23/2020 w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. Studentów z Niepełnosprawnościami
Zarządzenie Rektora nr 24/2020  w sprawie wprowadzenia Regulamin Okresowej Oceny Nauczyciela Akademickiego w Wyższej Szkole Medycznej w Legnicy

 
2019 r.

Zarządzenia Rektora 2019 r.
Zarządzenie Rektora nr 1/2019 w sprawie wprowadzenia Szczegółowych zasad organizacji i prowadzenia studiów podyplomowych i innych form kształcenia w Wyższej Szkole Medycznej w Legnicy
Zarządzenie Rektora nr 1.1/2019 w sprawie wprowadzenia zasad i kryteriów doboru innych osób prowadzących zajęcia dydaktyczne w Wyższej Szkole Medycznej w Legnicy
Zarządzenie Rektora nr 2/2019 w sprawie wprowadzenia zasad opracowywania programów studiów od roku akademickiego 2019/2020 w Wyższej Szkole Medycznej w Legnicy
Zarządzenie Rektora nr 4/2019 w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy
Zarządzenie Rektora nr 5/2019 w sprawie prowadzenia Procedury przeciwdziałania mobbingowi w Wyższej Szkole Medycznej w Legnicy
Zarządzenie Rektora nr 6/2019 w sprawie wprowadzenia zasad bezpiecznego i higienicznego korzystania z pomieszczeń uczelni i wyposażenia technicznego oraz zasady postępowania w razie wypadku lub awarii w Wyższej Szkole Medycznej w Legnicy
Zarządzenie Rektora nr 7/2019 w sprawie utworzenia studiów na kierunku Psychologia i Kosmetologia
Zarządzenie Rektora nr 8/2019 w sprawie wprowadzenia "Regulaminu świadczeń dla studentów Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy"
Zarządzenie Rektora nr 12/2019 w sprawie wprowadzenia regulaminu funkcjonowania Biblioteki i Archiwum w Wyższej Szkole Medycznej w Legnicy
Zarządzenie Rektora nr 13/2019 w sprawie kryteriów uzasadniających zatrudnienie na stanowisku Profesora Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy
Zarządzenie Rektora nr 14/2019 w sprawie wprowadzenia Standardu antydyskryminacyjnego Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy
Zarządzenie Rektora nr 15/2019 w sprawie wprowadzenia procedury rozwiązywania sytuacji konfliktowych w Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy
Zarządzenie Rektora nr 16/2019 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania nauczycielom akademickim nagród Rektora Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy
Zarządzenie Rektora nr 17/2019 w sprawie wprowadzenia zasad zatrudniania nauczycieli akademickich w Wyższej Szkole Medycznej w Legnicy
Zarządzenie Rektora nr 18/2019 w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. Studentów z Niepełnosprawnościami
Zarządzenie Rektora nr 19/2019 w sprawach zasad i szczegółowych wymagań kwalifikacyjnych dla kandydatów przy awansach w grupie nauczycieli akademickich na stanowiska dydaktyczne w Wyższej Szkole Medycznej w Legnicy