Uczelnia prowadzi projekt w ramach:
PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

Priorytet II:
"ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH I POTENCJAŁU
ADAPTACYJNEGO PRZEDSIĘBIORSTW ORAZ POPRAWA
STANU ZDROWIA OSÓB PRACUJĄCYCH"

DZIAŁANIE 2.3
Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia.

PODDZIAŁANIE 2.3.2
"Doskonalenie zawodowe kadr medycznych -projekty systemowe"

W ramach projektu uczelnia kształci 130 pielęgniarek na studiach pomostowych w toku A
Planowany okres studiów: październik 2008 - luty 2010 (3 semestry)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.