Stypendia i zapomogi

Podstawowe informacje

Komu przysługuje

 • stypendium socjalne - studentom o dochodach na 1 osobę poniżej ustalonego progu,
 • stypendium rektora - może otrzymać student, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym (do 10% najlepszych studentów),
 • stypendium dla osób niepełnosprawnych,
 • zapomoga - może otrzymać student, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.

 

Jak uzyskać stypendium

   1. Wypełnić odpowiedni wniosek i złożyć wymagane dokumenty w Dziekanacie Uczelni
   2. Rozpatrzenie wniosków przez uczelnianą komisję stypendialną.
   3. Poinformowania wnioskodawców o wysokości przyznanego stypendium/zapomogi.
   4. Wypłata stypendium lub zapomogi na konto bankowe studenta (do 20-tego każdego miesiąca).
   5. Historyczne wartości stypendiów.

Zdarzeniem losowym jest w szczególności:

 • śmierć lub ciężka choroba studenta lub członka rodziny,
 • nieszczęśliwy wypadek studenta lub członka rodziny,
 • urodzenie dziecka,
 • klęski żywiołowe (np. pożar, powódź, grad, uderzenie pioruna),
 • upadek drzewa, katastrofa budowlana,
 • napór śniegu, mrozu, który wyrządził bezpośrednie szkody,
 • kradzież lub zniszczenie przedmiotów pierwszej potrzeby,
 • inne zdarzenia losowe, które będą rozpatrzone przez Komisję Stypendialną.

Na skutek tych zdarzeń student musi znaleźć się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej (oznacza to, że członkowie rodziny są na utrzymaniu studenta lub prowadzą wspólne gospodarstwo domowe i prowadzą wspólny budżet rodzinny, a ciężar finansowy zdarzenia losowego obciążył bezpośrednio studenta).

 
Złóż wniosek online

 
Akty prawne

 
Stawki

 

 
COVID19

Wytyczne do składania wniosków o przyznanie zapomogi  wywołaną przez COVID19
Osoby które zostały finansowo poszkodowane z racji utraty podstawowego lub dodatkowego wynagrodzenia   pośrednio lub bezpośrednio przez COVID19 przez mogą starać się o przyznanie zapomogi.

1) Zachorowanie na COVID19 - semestr letni 2021

Wymagane dokumenty:

 • pozytywny wynik testu - 400 zł
 • paragon / faktura  za zakupione leki z  apteki - 100% maksymalnie do wysokości 400 zł
 • koszty badań (testów)  lekarskich związanych z chorobą COVID19,
 • inne koszty będące bezpośrednim następstwem choroby.
 • utrata wynagrodzenia - 25% do maksymalnej wysokości 2 000 zł

Wysokość łącznej rekompensaty z tytułu zachorowania na COVID19:

 • nie więcej niż 2400 zł.,
 • będzie uzależniona od liczby złożonych wniosków o zapomogę.


2) Utraty wynagrodzenia z podstawowego miejsca pracy

Wymagane dokumenty:

 • zarządzenie dyrektora z podstawowego miejsca pracy w sprawie zakazu pracy w dodatkowych  placówkach służby zdrowia,  wysokości kompensacji lub braku z tytułu zakazu oraz zmiany w  wymiarze czasu pracy,
 • oświadczenie studenta o wysokości utraconego dochodu i wysokości kompensacji z pierwszego miejsca pracy (jako link do załącznika) a na końcu mała ikona PDF,
 • potwierdzenie bankowe potwierdzające wysokość  wynagrodzenia z drugiego miejsca pracy  w miesiącu poprzedzającym utratę dochodu.

 
Wysokość rekompensaty:

 • 25 % utraconego dochodu,
 • nie więcej niż 2 000 zł.,
 • będzie uzależniona od liczby złożonych wniosków o zapomogę.

oświadczenie studenta o wysokości utraconego dochodu i wysokości kompensacji z pierwszego i dodatkowych miejsc pracy  pdf 


3) Utraty wynagrodzenia z drugiego (dodatkowego)  miejsca pracy

Wymagane dokumenty:

 • zarządzenie dyrektora z podstawowego miejsca pracy w sprawie zakazu pracy w dodatkowych  placówkach służby zdrowia,  wysokości kompensacji lub braku z tytułu zakazu oraz zmiany w  wymiarze czasu pracy,
 • potwierdzenie bankowe potwierdzające wysokość  wynagrodzenia z drugiego miejsca pracy  w miesiącu poprzedzającym utratę dochodu.

Wysokość rekompensaty:

 • 25 % utraconego dochodu,
 • nie więcej niż 2 000 zł.,
 • będzie uzależniona od liczby złożonych wniosków o zapomogę.

oświadczenie studenta o wysokości utraconego dochodu i wysokości kompensacji z pierwszego i dodatkowych miejsc pracy  pdf